Číselník stomatologických výrobků STOMAV 2022


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

v návaznosti na první informace o změnách v úhradách a vykazování stomatologických výrobků, které byly zveřejněny na našem webu a v příloze časopisu LKS č. 10/2021, vám přinášíme další podrobnosti.

 

Stručně znovu připomínáme nejdůležitější informace:

 

Právní stav od 1. 1. 2022:

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb.

V Příloze č. 4 zákona jsou uvedeny stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady (viz přílohu LKS 10/2021).

 

Co se mění:

Na rozdíl od stávajícího stavu nová příloha neuvádí veškeré varianty stomatologických výrobků hrazených ze zdravotního pojištění, ale u velké části výrobků definuje pouze vlastnosti jednotlivých skupin výrobků a rozsah a podmínky úhrady těchto skupin. Pouze tehdy, pokud jsou podmínky úhrady vázány na zcela konkrétní variantu výrobku, uvádí příloha konkrétní výrobek či jeho variantu.

 

Nový číselník STOMAV:

Příloha č. 4 zákona neuvádí nově konkrétní kódy jednotlivých výrobků, ale pouze jejich skupiny. Aby bylo možno v praxi objednávat a prodávat konkrétní výrobky, vznikl nový podrobný číselník STOMAV, který obsahuje nejpoužívanější varianty stomatologických výrobků. Číselník je společný pro zubní ordinace i zubní laboratoře. Používání číselníku STOMAV není povinné, byl vytvořen ve snaze poskytnout zubním lékařům a stomatologickým laboratořím jednotnou praktickou pomůcku pro jejich práci. Číselník STOMAV není určen pro vykazování zdravotním pojišťovnám; k tomu slouží číselník STOMAG, který vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Pro každou položku číselníku STOMAV je třeba zpracovat kalkulaci ceny ordinační fáze konkrétního výrobku. Tento číselník současně použijí i zubní laboratoře pro kalkulaci laboratorní fáze výrobku, po zapracování svých cen ho předají jako svůj ceník smluvním zubním ordinacím a bude sloužit pro komunikaci mezi ordinacemi a zubními laboratořemi – pro objednávání konkrétních výrobků.

Číselník STOMAV obsahuje veškeré nejpoužívanější stomatologické výrobky a jejich varianty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Číselník STOMAV nerozlišuje výrobky podle rozsahu a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění.

 

Nový číselník STOMAG:

Číselník STOMAG, který vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, slouží pro vykazování stomatologických výrobků zdravotním pojišťovnám. Jsou v něm uvedeny pouze skupiny výrobků tak, jak je obsahuje Příloha č. 4 zákona, kódy pro vykazování, rozsah a podmínky úhrady a také výši úhrady u plně hrazených výrobků.

Číselník STOMAG je důležitý především pro dodavatele ordinačního softwaru, kteří jej do vašich ordinačních programů načtou a připraví tak, abyste mohli stomatologické výrobky jednoduše a správně vykazovat zdravotním pojišťovnám.

Nový číselník STOMAG vám zatím nemůžeme poskytnout, protože jej VZP ČR zatím nezveřejnila. Dosud nejsou známy ani výše úhrad plně hrazených výrobků, protože zatím Ministerstvo zdravotnictví nevydalo cenové rozhodnutí, které je reguluje.

 

Nový číselník STOMAV vám předkládáme ve dvou formátech:

 

  1. Číselník STOMAV ve formátu pdf (zde):

Číselník obsahuje v současnosti nejpoužívanější varianty výrobků členěné do dvou velkých oddílů podle toho, zda jsou (Část I.) nebo nejsou (Část II.) hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Část I. je členěna podle Přílohy č. 4 zákona. Číselná řada svými prvními čtyřmi pozicemi odkazuje na číslování položek Přílohy č. 4 a má vazbu i na položky číselníku STOMAG pro vykazování pojišťovnám. Číselná řada nevyjadřuje rozsah a podmínky úhrady výrobku ze zdravotního pojištění, to je obsaženo v číselníku STOMAG, který bude sloužit pro vykazování pojišťovnám.

Část II. obsahuje výrobky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a je členěna podle typu výrobku. Číselná řada nemá vazbu na Přílohu č. 4 (první čtyři pozice Příloha č. 4 neobsahuje).

 

  1. Přehled o vazbách mezi číselníkem STOMAV a STOMAG ve formátu EXCEL (zde

Tato tabulka propojuje oba číselníky, které se budou od 1. 1. 2022 používat – STOMAG pro vykazování pojišťovnám a STOMAV s nejpoužívanějšími variantami všech výrobků. Vznikla jako pomůcka pro objasnění vazby mezi oběma číselníky. Ukazuje přehledně jak položky číselníku STOMAG (modře), tak položky číselníku STOMAV (černě kurzívou) a jejich vzájemný vztah. Propojení obou číselníků zajistí ordinační software, včetně výpočtu ceny pro pacienty, tisku laboratorních štítků, vystavování vyúčtování pacientům, vykazování výrobkům pojišťovnám a další činnosti obdobně, jak jste dosud zvyklí.

V tabulce jsou modře vyznačeny kódy pro vykazování pojišťovnám, maximální úhrada a způsob úhrady pojišťovnami a množstevní limity. V tabulce zatím chybí výše úhrady výrobků „I“ – plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, protože dosud nebylo vydáno cenové rozhodnutí, které je reguluje. Černou kurzívou jsou v tabulce vyznačeny kódy jednotlivých výrobků pro komunikaci se zubními laboratořemi. Pro tyto položky si musíte zpracovat své ordinační ceny.

Pro plynulý přechod na nový systém je velmi vhodné, abyste s přípravou svých kalkulací pro jednotlivé výrobky začali co nejdříve. Své ordinační ceny ke každému jednotlivému výrobku můžete zapisovat do zelených polí ve sloupci „Kalkulovaná cena ordinace“. Poté, co vaši dodavatelé ordinačního softwaru provedou jeho upgrade na nový systém úhrad, budete moci své připravené ceny a ceny zubních laboratoří přenést do počítače a začít vykazovat podle nových kódů jednotlivých výrobků.

 

Vašim dodavatelům ordinačních programů jsme poskytli veškeré dostupné potřebné informace, aby mohli na úpravě programů pracovat. O konkrétních změnách jednotlivých programů, způsobu přechodu na novou verzi a dalších podrobnostech používání vás budou informovat jednotliví dodavatelé samostatně.

 

Číselník STOMAV ve formátu pdf. je k dispozici zde

Přehled o vazbách mezi číselníkem STOMAV a STOMAG ve formátu EXCEL je k dispozici zde

 

2. prosince 2021

 

MUDr. Robert Houba, Ph.D.

MUDr. Jan Černý

 

 

Klíčová slova: