EET – elektronická evidence tržeb


  • Parlament schválil zákon, který znovu zavádí elektronickou evidenci tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Pokud vše půjde podle plánu vlády a zákon opět nebude zrušen či nějak změněn, budou zubní lékaři muset začít evidovat tržby od 1. května 2020.
  • Evidovanými tržbami nově nebudou platby uskutečněné prostřednictvím platební karty. Za určitých podmínek bude možné požádat o tzv. zvláštní režim evidence, který nevyžaduje on-line připojení; evidence se v takovém případě bude provádět pomocí listinných bloků účtenek, které se správci daně hlásí čtvrtletně.
  • Zvláštní režim evidence znamená, že poskytovatel, který splňuje dále uvedené podmínky, může evidenci provádět pomocí listinných číslovaných účtenek. Tyto účtenky mu vydá správce daně jednou ročně. Vydané stejnopisy účtenek se musí evidovat a po skončení každého čtvrtletí oznamovat správci daně. Ve zvláštním režimu lze evidovat tržby jen na základě povolení správce daně. Povolení správce daně vydá poplatníkovi, který splňuje tyto podmínky: a) jde o fyzickou osobu, nebo o právnickou osobu, která je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, b) poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty, c) poplatník má nejvýše 2 zaměstnance (u právnických osob bude do počtu zaměstnanců nutno započítat i společníky, pokud mají s právnickou osobou pracovněprávní vztah), d) výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Do uvedených částek se započítávají jen evidované tržby, tedy v zásadě platby přijaté v hotovosti (platby pomocí směnek či šeků, které jsou rovněž evidovanými tržbami, se v ordinacích zubních lékařů zpravidla nevyskytují). O povolení evidence ve zvláštním režimu bude možno správce daně žádat od 1. února 2020.
  • Poskytovatelé, kteří nepřijímají platby v hotovosti, evidovat tržby nemusí. To znamená, že poskytovatel, který přijímá platby jen převodem na svůj účet nebo prostřednictvím platebních karet, nemusí dále uvedené kroky podnikat. Jakmile ale přijme první platbu v hotovosti, musí ji evidovat. Je vhodné připomenout, že každý je podle zákona povinen přijímat platby v hotovosti v českých korunách; pokud by tedy kdokoliv odmítal přijmout hotovost s tím, že u něj lze platit jen pomocí platební karty či převodem na účet, porušoval by zákon.
  • Poskytovatel si bude muset pořídit zařízení umožňující evidovat tržby. Zařízení musí být schopno odeslat prostřednictvím internetu finanční správě údaje o evidované tržbě a vystavit předepsanou účtenku. Nezbytné bude též připojení k internetu. Náklady na pořízení zařízení nese poskytovatel. Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu, vybavení potřebovat nebude; místo něj od správce daně dostane bloky číslovaných účtenek.
  • Každý, kdo bude evidovat tržby běžným způsobem (tedy elektronicky), musí před zahájením evidence tržeb požádat finanční správu o přidělení autentizačních údajů. Tyto autentizační údaje (jde o uživatelské jméno a heslo) slouží k přístupu na portál správce daně. Tento přístup je pro funkčnost evidence tržeb nezbytný, je proto nutné o přidělení autentizačních údajů požádat, a to s dostatečným předstihem před zahájením evidence tržeb. Žádost o přidělení autentizačních údajů lze podat jen těmito dvěma způsoby: a) prostřednictvím elektronického formuláře na Daňovém portálu http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces Tento způsob je vhodný pouze pro ty poskytovatele, kteří mají aktivovánu datovou schránku (zejména všechny právnické osoby). Autentizační údaje budou bezodkladně doručeny do datové schránky poskytovatele. b) osobně na kterémkoliv finančním úřadu. Autentizační údaje poskytovatel získá okamžitě v zapečetěné obálce. Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu (viz výše), vybavení potřebovat nebude.
  • Každý, kdo bude evidovat tržby běžným způsobem, se musí na Daňovém portálu http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces pomocí autentizačních údajů přihlásit do aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde poskytovatel zaeviduje své provozovny (ordinace) a vygeneruje příslušný certifikát, který následně nainstaluje do svého zařízení pro evidenci tržeb. Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu, přístup do webové aplikace potřebovat nebude.
  • Více informací najdete na www.etrzby.cz.
Klíčová slova: