wqfqwf Školení BOZP a PO - ČSK

Školení BOZP a PO


  • Zaměstnavatel je povinen dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
  • Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení nebo při změně druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů a konečně v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. V případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Způsob či použité metody školení zákon nestanoví. Musí se však jednat o takové školení, které je objektivně způsobilé dosáhnout účelu sledovaného zákonem, tedy zpřístupnění kvalifikovaných informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  • Zaměstnavatel je kromě toho povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Tyto informace a pokyny lze zaměstnancům poskytovat v rámci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

* S ohledem na specifika provozu zdravotnického zařízení lze doporučit, aby tato školení zaměstnavatel konal nejméně jednou v kalendářním roce.

Klíčová slova: