wqfqwf Zákony a vyhlášky - ČSK

Zákony a vyhlášky


Zákon č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Zákon č. 268/2014 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č. 99/2012, o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařských předpisech a o pravidlech používání lékařských předpisů

Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Klíčová slova: