wqfqwf 1. jednání sněmu - ČSK

1. jednání sněmu


Název: I. sněm
Termín: 30.11. až 1.12. 1991
Místo: Brno

USNESENÍ PRVNÍHO DNE

1. Sněm provedl registraci delegátů jednotlivých oblastí a konstatuje, že 82 delegátů je přítomno.

2. Prezident České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek přednesl zprávu o činnosti ČSK od ustavujícího sněmu.

3. Sněm zvolil návrhovou komisi pro všechny sněmy konané v příštím roce v tomto složení: dr. Kramář, dr.Ševčík, dr. Černý, doc. Machálka, dr. Mácová.

4. Sněm schválil finanční řád ČSK dle předneseného návrhu s těmito změnami:
§ 5 členové ČSK platí následující příspěvky a poplatky:

    • a) registrační poplatek
    • b) roční členský příspěvek
    c) účelové příspěvky

§ 6 odst. 1. Sněm stanoví minimální výši příspěvku
§ 10 odst. 4. Se sociálním fondem hospodaří představenstvo ČSK na doporučení oblastních stomatologických komor
§ 13 doplnit o nový odstavec č. 5. Uzávěrku hospodaření a přehled o stavu majetku k 31.12. běžného roku zpracuje hospodář ČSK nebo OSK a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu ČSK nebo oblastnímu shromáždění členů ČSK. Další odstavce mají číslo o 1 vyšší.
§ 6 Do poslední věty se vsouvá za slova „Koncem roku“ výjimečně dříve.
Platnost Finančního řádu nastává dnem schválení.
Účinnost Finančního řádu nastává od 1.1.1992.

5. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 1992.

6. Sněm schválil pro rok 1992 minimální roční členský příspěvek 600,- Kčs u lékařů do I. atestace, lékařek na mateřské dovolené a u důchodců, 800,- Kčs u všech ostatních lékařů. Z těchto členských příspěvků je 600,Kčs za každého člena určeno do centra, zbytek zůstává v oblasti. V případech zde neuvedených a v případech sporných rozhodne o zařazení do jedné ze dvou uvedených skupin představenstvo OSK.

7. Sněm stanovil výši náhrady za ztrátu času pro členy orgánů ČSK na 25,Kčs/hod. a pro členy orgánů OSK maximálně 25,- Kčs/hod. se zpětnou platností od ustavujícího sněmu. členům sněmu hradí ztrátu času OSK.

8. Sněm schválil ustavení Rady odborníků, jejichž funkční období je 1 rok v tomto složení.

Parodontologie: dr. Slezák
Pedostomatologie: doc. Hubková
Protetika: doc. Pešata
Záchovná stomatologie: doc. Záhlavová
Ortodoncie: prof. Kamínek
Chirurgie: nebyl zatím stanoven
Všeobecná stomatologie.:
Sněm doporučuje Společnosti všeobecných stomatologů zvážit, případně přehodnotit kandidaturu jí navrhovaného odborníka na základě připomínek delegátů sněmu z Brna. Sněm rozhodl v tomto případě volbu odložit.

9. Sněm bere na vědomí ustavení Asociace vysokoškolských učitelů stomatologických klinik při ČSK.

10. Sněm schválil základní tezi koncepce dalšího vzdělávání stomatologů přednesenou dr. Zuchem. V r. 1992 se budou zkoušet I. atestace a specializační atestace z ortodoncie a ÚČOCH. Představenstvo s radou odborníků stanoví termíny, místo a způsob těchto zkoušek. Představenstvo bylo pověřeno sněmem dopracovat přednesené a projednané záměry dalšího vzdělávání stomatologů a jednat o nich s příslušnými orgány. Zprávu o těchto jednáních představenstvo přednese na příštím sněmu ČSK.

USNESENÍ DRUHÉHO DNE

1. Sněm schvaluje novelu disciplinárního řádu v přednesené podobě s těmito změnami:
§ 6 odst. 3
a) Čestná rada OSK může rozhodnout, že oznámení nezakládá ze své podstaty podezření z disciplinárního provinění. V tomto případě předseda ČR OSK věc zastaví. Jde o konečné rozhodnutí.
b) Oznámení na člena České stomatologické komory obsahuje méně závažné porušení povinností a disciplinární řízení nebude zahájeno – atd.
§ 8 odst. 4
Promlčecí doba disciplinárního provinění činí jeden rok od zjištění nebo dva roky od provinění.
§ 8a odst. 2
škrtá se alternativa.
§ 15
Za slovo „stanoví“ se vsouvá „do tří měsíců“.
§ 44 (nový)
Přechodná ustanovení: v případě nezaplacení příspěvků ¦SK pro rok 1991 lze postupovat vůči členu ¦SK podle tohoto disciplinárního řádu.
§ 45 (bývalý § 44)
Platnost disciplinárního řádu nastává dnem schválení. Účinnost od 1.1.1992.

2. Sněm pověřuje představenstvo dopracovat spolu s Pedostomatologickou společností návrh koncepce stomatologické péče o mladou generaci, přednesenou doc. Hubkovou. Sněm souhlasí, aby ČSK byla garantem odborné pedostomatologické péče.

3. Při vymezení potřebné zdravotní péče uplatnit motivaci pacientů finanční účastí. K rozsahu potřebné zdravotní péče se bude pravidelně vyjadřovat ČSK.

4. Sněm požaduje samostatnou finanční kapitolu v rozpočtu pojišťovny.

5. Sněm požaduje samostatnou textovou kapitolu ve zdravotním řádu.

6. Sněm doporučuje všem členům ČSK, aby nevstupovali do sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven. V případě potřeby takové společnosti doporučuje sněm vytvořit vlastní sdružení.

7. Sněm ČSK se usnesl, vyhlásit prosinec za měsíc informovanosti o stavu stomatologické péče v České republice.