wqfqwf 1. sjezd LKS - ČSK

1. sjezd LKS


Název: 1. sjezd LKS
Termín: 15. června 1990
Místo: Praha

92 zástupců

1. V rámci prosazování zájmů LKS v duchu jejích stanov, pověřuje sněm LKS prozatímní radu LKS přípravou odborných podkladů a jednáním s politickými stranami a hnutími.

2. Sněm odsouhlasil, aby registrační poplatek členů LKS zůstal k dispozici centrálnímu orgánu LKS, z členského příspěvku ve výši 120.- Kčs pro rok 1990 80% k dispozici centrálnímu orgánu a 20% oblastním radám, s tím, že případné cestovní výdaje členů sněmu a delegátů oblastních rad na jednání sněmu a prozatímní rady LKS, budou oblastním radám případně přímo jednotlivým členům refundovány z centrálních zdrojů. Koncem roku 1990 přednese prozatímní rada LKS zprávu o finančním hospodaření a sněm rozhodne o tom, jak naložit s případným zůstatkem.

3. Sněm souhlasí s jednáním zástupců prozatímní rady LKS s představiteli Sdružení stomatologických společností a odhlasovalo návrh rady, aby ve funkci hlavního odborníka projednávali odborné záležitosti navržení představitelé jednotlivých oborů a aby mluvčím této skupiny odborníků a odborníkem reprezentujícím stomatologii po organizační stránce byl předseda, popřípadě prezident LKS.

4. Sněm pověřuje prozatímní radu LKS vytvořením komise pro řešení rehabilitací a sporů.

5. Příští sněm LKS se bude konat dne 17. 9.1990 v 10.00 hod. v Praze. Místo konání bude upřesněno.

6. Po příštího sněmu LKS vypracuje rada jednací řád sněmu LKS.