10. jednání sněmu


Název: X. sněm
Termín: 14. a 15. května 1994
Místo: Brno

1. Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za uplynulé období přednesenou prezidentem ČSK MUDr. J. Pekárkem.

2. Sněm po rozsáhlé diskusi k problematice ekonomických vztahů zubních lékařů a zubních laboratoří ustanovuje k řešení této problematiky komisi ve složení:

   • MUDr. Knára,
   • MUDr. Kužel,
   • MUDr. Hron,
   • MUDr. Fiala,
   • MUDr. Eliáš,
  • MUDr. Podlipný.

3. Na základě zprávy této komise Sněm ČSK ukládá představenstvu:
– informovat cestou časopisu LKS členskou základnu o úmyslu Unie zubních techniků prosadit jednorázové zvýšení cen protetických výrobků o cca 15-20 %,
– vyzvat členy CSK k zadávání zakázek na protetické výrobky pouze laboratořím, které nepřekročí pětiprocentní nárůst cen,
– působit na zdravotní pojišťovny, aby výši úhrady stomatologických materiálů průběžně přizpůsobovaly reálnému růstu cen těchto materiálů.

4. Sněm ČSK doporučuje všem provozovatelům zubních laboratoří z řad svých členů:
urychleně zvážit možnost otevření trhu práce v profesi zubní technik, při dodržení zákonem stanovených podmínek, pro kvalifikované zahraniční pracovníky.

5. Sněm ČSK zvolil:

   • Představenstvo ČSK ve složení:
   • MUDr. Pavel Chrz,
   • MUDr. Ivan Hejduk,
   • MUDr. Jiří Pekárek,
   • MUDr. Miroslav Paichl,
   • MUDr. Jiří Doležal,
   • MUDr. Pavel Kužel,
   • MUDr. Miroslav Zuch,
   • MUDr. Jiří Ševčík,
   • MUDr. Tomáš Foustka,
   • MUDr. Libor Liberda,
   • MUDr. Věra Bartáková,
   • MUDr. Přemysl Krejčí,
   • MUDr. Miroslav Hradil,
   • MUDr. Josef Mašek,
   • MUDr. Eduard Cimbura.
   • Revizní komisi ČSK ve složení:
   • MUDr. Ladislav Kejzar,
   • MUDr. Dan Navrátil,
   • MUDr. Jiří Pudík,
   • MUDr. Zdeněk Odvody,
   • MUDr. Jan Pavlíček,
   • MUDr. Jiří Jandl,
   • MUDr. Jaroslav Bureš.
   • Revizní komise ČSK ze svého středu zvolila předsedou MUDr. Ladislava Kejzara
   • V doplňujících volbách do Čestné rady ČSK MUDr. Jaroslava Opravila.
   • Prezidentem ČSK MUDr. Jiřího Pekárka.
  • Viceprezidentem ČSK MUDr. Pavla Chrze.

6. Sněm bere na vědomí informaci o založení „Nadace pro podporu prevence ve stomatologii“ přednesenou MUDr. Kuhnem. Sněm hlasováním vyslovil souhlas se založením této nadace. Funkci statutárního zástupce do doby konání příštího Sněmu ČSK bude zastávat přípravný výbor ve složení: MUDr. Kuhn, MUDr. Korábek, JUDr. Mičánek.
Sněm ukládá přípravnému výboru předložit zprávu o činnosti do doby konání příštího Sněmu ČSK.

7. Sněm bere na vědomí informaci o vzniku Jednoty českých lékařů a hlasováním rozhodl, že ČSK se nadále bude aktivně podílet na činnosti JČL.

8. Sněm ČSK ukládá členům ČSK s privátní praxí a odborným zástupcům provozovatelů stomatologických praxí mít ceník svých prací vykalkulovaný podle platných předpisů.

9. Sněm ČSK ukládá oblastním revizním komisím provádět kontroly existence těchto ceníků a při zjištění nedostatků postupovat podle platných předpisů.

10. Sněm ČSK bere na vědomí zprávu předsedy Revizní komise ČSK MUDr. Ladislava Kejzara.

11. Sněm rozhodl, že obsah zpráv o činnosti revizních komisí a zpráv o hospodaření bude zveřejňován pouze v Bulletinu ČSK.

12. Sněm ČSK bere na vědomí informaci MUDr. Horského o administrativních podmínkách výkonu stomatologické praxe cizích státních příslušníků.

13. Sněm ČSK zmocňuje Představenstvo ČSK přijímat opatření k řešení případné nefunkčnosti orgánů oblastních stomatologických komor.