wqfqwf 11. jednání sněmu - ČSK

11. jednání sněmu


Název: XI. sněm
Termín: 23. října 1994
Místo: Praha, hotel Pyramida

Je přítomno 76 členů sněmu – nadpoloviční většina – sněm je usnášeníschopný. Byla zvolena návrhová komise ve složeni: MUDr. Foustka, MUDr. Kramář, MUDr. Ševčík.

I. Sněm vyslechl zprávu prezidenta ČSK MUDr. Pekárka o činnosti ČSK za uplynulé období.

II. Sněm vyslechl zprávu předsedy Revizní komise ČSK MUDr. Kejzara a souhlasí s doporučeními revizní komise:

      • 1. Neustále aktualizovat data v registru a hlásit všechny změny.
      • 2. Dokončit organizační strukturu ČSK s rozdělením kompetencí a personálním obsazením.
      • 3. Vypsat výběrové řízení na tisk a distribuci časopisu LKS.

III. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Bednáře o činnosti Čestné rady ČSK.

IV. Sněm svěřuje kompetenci v rozhodování o sídle sekretariátu ČSK do rukou Představenstva ČSK.

V. Sněm se v diskusi zabýval aktuálními problémy v oblastech. Sněm pověřuje představenstvo napsáním dopisu s oznámením o nedodržování termínů plateb zdravotními pojišťovnami příslušným institucím. Doporučuje užívat sankce při nedodržování termínů plateb zdravotními pojišťovnami formou penalizačních faktur. Doporučuje lékařům nepodepisovat dodatky smluv se zdravotními pojišťovnami bez konzultace s právníkem.

VI. Sněm schválil změnu § 14-licenčního řádu a zpracování stanoviska ČSK ke způsobu přípravy pro získání licence pro rozsah činnosti praktického zubního lékaře a k podmínkám pro udělení licence „praktického zubního lékaře-učitele“ dle předloženého návrhu do licenčního řádu.

VII. Sněm vyslechl zprávu JUDr. Mičánka o Nadaci pro preventivní stomatologii a schválil složení její správní rady dle přiloženého seznamu.

VIII. Sněm vzal na vědomí sdělení MUDr. Chrze o nezbytnosti účasti na úhradě daně z příjmu právnických osob těmi OSK, kterých se to týká.

IX. Sněm ukládá oblastním stomatologickým komorám provést do konce roku 1994 volby do orgánů, kterým vypršelo volební období, a do sněmu ČSK.

X. Sněm trvá na výhradách ke Zdravotnímu řádu, které již vzneslo Představenstvo ČSK.

XI. Sněm děkuje představenstvu, prezidentovi a viceprezidentovi za jejich práci v uplynulém volebním období.