12. jednání sněmu


Název: XII. sněm
Termín: 3. a 4. února 1995
Místo: Karlovy Vary

Z celkového počtu 90 delegátů je přítomno 67 delegátů, sněm je usnášeníschopný.

Sněm schvaluje:
1. Zprávu prezidenta ČSK dr. Pekárka o stavu a činnosti ČSK za rok 1994.
2. Zprávu o hospodaření za rok 1994 přednesenou viceprezidentem dr. Chrzem.
3. Zprávu RK za rok 1994 přednesenou předsedou RK ČSK dr. Kejzarem.

Sněm schválil dodatek k Jednacímu řádu ČSK takto: par. 4, odst. 1 je doplněn větou:
„Mandátová komise může být nahrazena profesionálními pracovníky ČSK“.

Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby prostřednictvím sekretariátu oznámilo OSK číslo účtu sociálního fondu a představenstvům OSK ukládá odesílat finanční částky z pokut udělených ČR OSK na tento účet.

Sněm ukládá OSK:
1. Stanovit si odborné znalce OSK pro řešení případů odborných pochybení v první instanci. Financování znalců provádět formou náhrad ztraceného času, nebo dohodou o provedené práci
2. Zabezpečit důsledné provádění kontroly sešitů minimálních výkonů u lékařů v předlicenční přípravě.

Sněm jednoznačně podporuje vedení ČSK ve strategii jednání Jednoty českých lékařů vůči MZ a státní správě a podporuje postup představenstva ČSK podle strategického plánu ČSK.

Sněm rozhodl, aby informační bulletin ČSK byl vydáván a rozesílán tak, jako dosud.

Sněm upozorňuje představenstva 0SK na jejich zákonnou povinnost zasílat potřebné informace do centra. Zárověň představenstvům 0SK ukládá odeslat do centra do 20. 2. 1995 seznam kontaktních adres, volebních protokolů a ostatních zpráv z jednání oblastních orgánů.

Sněm schválil návrh strategie ČSK přednesený dr. Pekárkem a ukládá představenstvu ČSK průběžně doplňovat strategické cíle o aktuální připomínky členské základny.

Sněm doporučuje všem členům ČSK neuzavírat nové, nepřijatelné smlouvy nebo jejich dodatky se zdravotními pojišťovnami do vypracování vzorové smlouvy ČSK se zástupci zdravotních pojišťoven.

Sněm ukládá představenstvu ČSK prosazovat při dalších jednáních tyto úkoly:
1. Přísné oddělení péče hrazené ze zdravotního pojišťění od péče nehrazené s přesnou definicí technologickou i materiálovou, narovnání cen v péči hrazené, záruku minimálních cen u stomatologických výkonů a zcela jasně vymezit způsob úhrady u péče nehrazené.
2. Vytvořit legislativní podmínky pro smluvní rovnost mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.
3. Znovu otevřít diskusi k zákonu o podmínkách k poskytování zdravotní péče a kompetencí profesních komor.

Sněm schválil Radu odborníku ČSK ve složení: dr. Peřinka, dr. Šebek, dr. Schmitt, dr. Koťová, dr. Šustová, dr. Korábek, dr. Ginzelová. Sněm považuje za vhodné doplnit radu odborníků ještě o zástupce z oboru stomatochirurgie.

Sněm schvaluje návrh činnosti ČSK v r. 1995 a harmonogram akcí.

Sněm vyjadřuje pochopení pro požadavek Asociace malých nemocnic na zvýšení úhrady tzv. lůžkodnů, ale zároveň zásadně nesouhlasí s tím, aby toto navýšení úhrady bylo řešeno na úkor financování jiných oborů léčebné péče.

Sněm schvaluje rozpočet ČSK na r. 1995 a stanovuje výši členských příspěvků pro r. 1995 takto:
300,- Kč udržovací příspěvek pro ženy na mateřské dovolené, nepracující důchodce a vojáky základní služby,,,
600,- Kč pro absolventy do dvou let praxe bez licence,
1.200,-Kč pro zaměstnance klinik a státních zdravotnických zařízeních, pokud neprovozují privátní praxi,
2.200,-Kč pro ostatní členy.
Příspěvky zaplatit do 15. března 1995 a odeslat do 31. března 1995 z oblastí do centra.

Sněm rozhodl, aby v novele Licenčního řádu byla zakotvena délka povinné praxe lékaře před vydáním licence v trvání 24 měsíců a pověřil Představenstvo ČSK vypracováním paragrafového znění této novely, jejíž účinnost je stanovena od 1. 4. 1995

Sněm souhlasí s podepsáním generální smlouvy mezi ČSK a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ.

Sněm ukládá Představenstvu ČSK vypracovat podrobnou informaci ve věci domu Na Pekařce a předložit ji na příštím Sněmu ČSK.