wqfqwf 13. jednání sněmu - ČSK

13. jednání sněmu


Název: XIII. sněm
Termín: 13. – 14. května 1995
Místo: Brno

Přítomno 73 členů sněmu, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.

 1. Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za období od XII. sněmu ČSK přednesenou prezidentem ČSK MUDr. Pekárkem.
 2. Sněm ukládá představenstvu, aby prostřednictvím sekretariátu ČSK organizovalo pravidelná pracovní setkání prezidenta ČSK s předsedy Oblastních stomatologických komor. Sněm doporučuje OSK, aby na jednání Oblastních stomatologických komor byli zváni členové představenstva ČSK.
 3. V zájmu zlepšení komunikace mezi centrem a oblastmi i mezi oblastmi navzájem sněm ukládá představenstvům OSK zajistit faxové spojení. Čísla faxů oznámit sekretariátu ČSK.
 4. Sněm vyslovil nesouhlas s limity – průměry čtvrtletních úhrad za poskytnutou zdrav. péči na jednoho pojištěnce jako dodatek smluv s VZP a ostatních zdravotních pojišťoven.
 5. Sněm konstatuje, že ředitel VZP Ing. Němec ve svém vystoupení na sněmu závazně slíbil, že žádná z poboček VZP nebude uplatňovat předkládané čtvrtletní limity a že pro obor stomatologie budou předkládány smlouvy s variantou úhrady typu A a individuálních čtvrtletních průměrů. Sněm ukládá představenstvu aby tento slib ing. Němce byl do 15.6. 1995 písemně stvrzen.
 6. Sněm doporučuje nestátním zdravotnickým zařízením uzavírat písemné smlouvy se zubními laboratořemi včetně ceníků.
 7. Sněm doporučuje členům OSK, aby smlouvy se zdravotními pojišťovnami podepisovali pouze po konzultaci s představenstvem OSK a zplnomocňuje představenstvo ČSK k jednání o typových smlouvách se zdravotními pojišťovnami.
 8. Sněm apeluje na aktéry dohodovacího řízení, aby se zabývali situací v dětské péči v souvislosti se způsobem úhrady dvacetiosmi „S“ kódů dle zdravotního řádu. Zároveň upozorňuje na nesmyslnou úpravu v novele zákona o všeobecném zdravotním pojištění, tj. zaokrouhlování na celé desetikoruny směrem dolů a vyzývá představenstvo k jednání s exekutivou o novele tohoto zákona.
 9. Sněm vyzývá členy ČSK k vypovězení smluv s Hornickou zdravotní pojišťovnou k 1.10.1995 a ukládá představenstvu připravit celou kampaň v masmédiích a postarat se tak o informovanost veřejnosti.
 10. Sněm schvaluje změny ve svých vnitřních řádech, které vstupují v platnost k 1. 6. 1995. Sněm rozhodl, že členové, kterým propadla licence i po prodloužení, budou žádat u ČSK o licenci novou včetně zaplacení licenčního poplatku. Sněm rozhodl, že při žádosti o licenci lékař učitel je stanoven licenční poplatek 100 Kč a o změně hrazení členských příspěvků do OSK. Tato ustanovení vejdou v platnost k 1. 1. 1996.
 11. Sněm vyslechl zprávu JUDr. Mičánka o stavu „Nadace pro prevenci ve stomatologii“ a zvolil třetího člena správní rady MUDr. Hubáčka, děle sněm zvolil členy dozorčí rady této nadace a to: MUDr. Jandl Jiří, MUDr. Odvody Zdeněk, MUDr. Wolf Jiří.
 12. MUDr. Chrz seznámil sněm s jednáním s pojišťovnou ALIANZ a sněm pověřil představenstvo k dalšímu jednání s touto pojišťovnou a informování o výsledcích na příštím sněmu.