14. jednání sněmu


Název: XIV. sněm
Termín: 18. – 19. listopadu 1995
Místo: Nymburk

Přítomno: 82 členů sněmu, sněm je usnášeníschopný.

Sněm potvrdil složení návrhové a mandátové komise a zvolil volební komisi v tomto složení: Wolf, Kouba, Černý, Hauser a Kasl.

Sněm vyslechl a schválil zprávu prezidenta ČSK Dr. Pekárka za období od XIII. sněmu. Sněm ukládá představenstvům OSK zmapovat situaci v časové posloupnosti uzavíraných smluv mezi jednotlivými zdravotnickými subjekty a zdravotními pojišťovnami v oblastech a výsledek oznámit do centra ČSK.

Sněm žádá Představenstvo ČSK, aby vypracovalo právní výklad “přímých plateb” a výsledek zaslalo zdravotním radům jednotlivých okresů, ředitelům všech zdravotních pojišťoven a oblastním stomatologickým komorám.

Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby při dohodovacím řízení na nové verzi sazebníku bylo pamatováno na 28 “S” kódů v dětské péči a jejich spravedlivé úhradě zdravotnickým subjektům.

Sněm doporučuje představenstvům OSK provést demografický průzkum v jednotlivých oblastech s cílem zajištění orientace lékařům zakládajícím nové praxe.

Sněm naléhavě upozorňuje vládu České republiky a Parlament České republiky, že i zubní lékaři jsou plnoprávnými občany této republiky a že očekávají, že i na ně se vztahují všechna práva podnikatelů, pokud jimi jsou.

Sněm důrazně žádá představitele státní správy, aby zabezpečili pokrytí dluhů zanikajících zdravotních pojišťoven zdravotnickým subjektům, aby stát dorovnal dluhy za osoby, za které stát platí zdravotní pojištění. Pokud vláda České republiky nebude garantovat úhradu od zdravotních pojišťoven za oprávněně poskytnutou a vyúčtovanou zdravotní péči, budou vypovídány smlouvy s těmito pojišťovnami a přejdou k přímým platbám za poskytovanou zdravotní péči.

Sněm schválil vytvoření garančního fondu a pověřil statutární zástupce ČSK podepsat rámcovou smlouvu s pojišťovnou Allianz.

Sněm ukládá Představenstvu ČSK vypracovat zprávu o jednání s řediteli zdravotních pojišťoven a seznámí s ní představenstva OSK.

Sněm ukládá Představenstvu ČSK, aby při jednání s VZP ve věci typové smlouvy prosazovalo co nejvýhodnější termíny plateb, jako horní hranici při jednání připouští možnost plateb zálohových ve výši 85 % do deseti pracovních dnů a doúčtování čistého účtu do třiceti kalendářních dnů.

Sněm souhlasí s tím, aby závazné stanovisko s vybavením ordinací nebylo vydáno komorou, ale aby se komora řídila vyhláškou.

Sněm souhlasí s tím, aby odborné stanovisko týkající se provozování zubních laboratoří zubními lékaři bylo označeno jako odborné stanovisko č. 1 a stanoviskem č. 2 bylo stanovisko k materiálům.

Sněm vyslechl zprávu Dr. Bednáře o činnosti Čestné rady ČSK a vyslovil poděkování všem členům ČR, která ukončila svou vlastní činnost v září 1995.

Sněm schválil přílohu licenčního řádu o přípravě k získání licence pro rozsah činnosti praktického zubního lékaře.

Sněm vyslechl zprávu hospodáře ČSK Dr. Doležala o hospodaření ČSK za rok 1994 a hospodaření za rok 1995 k 31. 10. 1995.

Sněm vyslechl revizní zprávu Dr. Kejzara, souhlasí s připomínkami a zároveň ukládá Představenstvu ČSK, aby při schvalování půjček ČSK členů rozhodoval Sněm ČSK (netýká se sociálních půjček).

Sněm vyslechl návrh rozpočtu na rok 1996 a schválil jej jako vyrovnaný.

Sněm schválil výši příspěvků do centra ČSK na rok 1996: 300,- Kč udržovací příspěvek (mateřské dovolené, důchodci a vojáci v prezenční službě), 600,- Kč pro absolventy do dvou let praxe, 1.400,- Kč pro zaměstnance a 2.400,- pro privátně pracující lékaře.

Sněm se usnesl, že členské příspěvky na rok 1996 budou splatné na oblastech do 31. 1. 1996 a do centra zaslány do 28. 2. 1996.

Sněm schválil navýšení náhrad ztraceného času pro členy sněmu na 150,- Kč s valorizací 10 % na rok 1996. Toto opatření nabývá účinnosti XIV. sněmem.

Sněm zvolil novou Čestnou radu ČSK v tomto složení: MUDr. Václav Bednář, Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc., MUDr. Jaroslav Opravil, Doc. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., MUDr. Melanie Vacková, MUDr. Zdena Handlířová, Doc. MUDr. Jiří Ramba, CSc., Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.