wqfqwf 15. jednání sněmu - ČSK

15. jednání sněmu


Název: XV. sněm
Termín: 2. – 3. února 1996
Místo: Karlovy Vary

Přítomno: 78 členů sněmu s právem hlasovacím, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.

 1. Sněm schválil rozšíření návrhové komise o 2 členy: MUDr. Zdenku Šustovou a MUDr. Jana Černého.
 2. Sněm vyslechl ucelenou zprávu o činnosti ČSK za r. 1995 přednesenou MUDr. Jiřím Pekárkem.
 3. Sněm vzal na vědomí revizní zprávu ČSK, kterou přednesl MUDr. Ladislav Kejzar.
 4. Sněm ČSK se zabýval velmi vážnou situací vzniklou kontrolní činností MF ČR zaměřenou na dodržování max. cen stomatologických výkonů:
  • a) sněm odmítá výklad cenových předpisů MF ČR v oboru stomatologie
  • b) drtivá většina členů ČSK postupuje v rozporu s tímto výkladem, protože účtuje ceny na základě skutečných nákladů dle věcné regulace cen a tato cena je vyšší, než státem stanovená cena maximální,
  • c) tímto postupem však nedochází k finančnímu poškozování ani pacientů, kteří si takové výkony vyžádají a s cenou souhlasí, ani zdravotních pojišťoven, ani státu, protože příjmy takto získané jsou řádně zdaňovány,
  • d) sněm pověřuje představenstvo ČSK k jednání s ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví o cenových kontrolách ve výše uvedeném smyslu se zdůrazněním, že dochází k diskriminaci privátních lékařů, jejich následné ekonomické likvidaci a k porušování Listiny základních lidských práv a svobod,
  e) sněm přijímá odborné stanovisko ČSK k poskytování tzv. nadstandartních výkonů ve stomatologické péči ve znění:

  • ČSK, jako garant odbornosti svých členů prohlašuje, že v současném seznamu zdravotnických výkonů je obsažena pouze část léčebných postupů používaných v moderní stomatologii. O zvoleném léčebném postupu rozhoduje lékař dle svého odborného uvážení a po dohodě s pacientem. Zvolí-li léčebný postup, který není uveden v seznamu výkonů, je plně oprávněn stanovit cenu na základě věcné regulace cen,
 • f) sněm ukládá představenstvu ČSK vypracovat do 15. 2. 1996 metodický návod o postupu při poskytování léčebné péče neuvedené v Seznamu výkonů.

5. Sněm schválil rozšíření rady odborníků ČSK o následující členy: MUDr. Luboš Jirgl (stomatochirurgie) a prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (ústní, čelistní a obličejová chirurgie). Sněm pokládá Radu odborníků ČSK za poradní orgán ČSK a tudíž nevidí rozpor v členství prof. MUDr. Németha, DrSc. v radě odborníků a v čestné radě.

6. Sněm schválil doplnění licenčního řádu o udělení licence pro činnosti specialista v ortodoncii – učitel – viz. příloha.

7. Sněm ukládá členům sněmu informovat na OSK o rámcové smlouvě s pojišťovnou Allianz.

8. Sněm ukládá představenstvu ČSK uspořádat valnou hromadu členů ČSK k současné situaci ve zdravotnictví v sobotu 23. března 1996 v Praze.

9. Sněm pověřuje členy sněmu, aby ve svých oblastech urychleně zjistili eventuální případy již probíhajících cenových kontrol a oznámili jejich průběh a výsledky do centra.

10. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby s MF ČR jednalo o úpravě max. cen s ohledem na skutečné náklady ordinací, inflaci a přiměřený zisk.

11. Sněm schválil návrh představenstva na založení fondu na podporu klinik. Do fondu bude převedeno 90 % z příspěvků pro centrum vybraných od zaměstnanců klinik.

12. Představenstvo předložilo sněmu návrh na definici rozsahu neodkladné péče a vyzývá členy komory k jeho urychlenému připomínkování.

13. Sněm vyslovil souhlas s návrhem činnosti ČSK pro r. 1996.

14. Sněm souhlasí s vytvoření obchodní společnosti “Středisko služeb ČSK, s.r.o.”

15. Sněm konstatoval, že rozhodnutí OSK Olomouc, týkající se pozdržení odeslání členských příspěvků do centra v souvislosti s půjčkou MUDr. Chrzovi je v rozporu s vnitřními řády komory.

16. Sněm přijal následující stanovisko ke smluvním platů ve zdravotnictví:
V současné době ČSK nepovažuje zavedení smluvních platů ve státních zdravotnických zařízeních za řešení nynější velmi špatné situace v odměňování pracovníků ve zdravotnictví. Ve svém důsledku by toto opatření vedlo ke snížení odborné úrovně zdravotní péče i výuky s následným odchodem perspektivních pracovníků

17. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby od XVI. sněmu ČSK bylo jednání sněmu organizováno tak, že bude rozděleno na blok uzavřených a otevřených jednání.

18. Sněm s krajní nelibostí poukazuje na neúčast úředníků ministerstva zdravotnictví a státní správy na jednáních sněmů ČSK a vážně pochybuje o zájmu státní správy o problematiku zdravotnictví.

19. Jednání sněmu trvalo 17 hodin.

Příloha č. 1

Doplnění Licenčního řádu
§1
(1) doplň bod f) specialista v ortodoncii- učitel
§6
(1) pro výkon funkce
doplň bod b) specialista v ortodoncii- učitel
přečísluj stávající b) za c), c) za d)
doplň
(6) Licenci pro rozsah činnosti specialista v ortodoncii- učitel lze udělit žadateli, který splňuje následující podmínky
a) je držitelem specialisační atestace v oboru,
b) minimálně 2 roky praxe v oboru po dosažení specialisace,
c) v oboru pracuje více jak 50% své lékařské praxe,
a který předložil následující podklady:
a) přehled o diagnostických metodách a vyšetření, včetně rtg,
b) přehled o používaných ortodontických snímacích a fixních aparátcích se specifikací technik s uvedeným procentuálním zastoupením v léčebných plánech,
c) informace o technickém a personálním vybavení pracoviště,
d) dokumentace minimálně pěti vyléčených případů se vším příslušenstvím
přečísluj stávající bod (6) na (7), (7) na (8)
§17
doplň
(4) Licence pro rozsah činnosti specialisty v ortodoncii- učitele se vydává s platností vždy na dobu 36 měsíců.