wqfqwf 16. jednání sněmu - ČSK

16. jednání sněmu


Název: XVI. sněm
Termín: 18. – 19. květen 1996
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou dr. Pekárkem.
2. Sněm ukládá představenstvu ČSK a radě odborníků ČSK vypracovat metodiku a podmínky udělení certifikátu (osvědčení) opravňujících rozšíření základních výkonů nasmlouvaných se zdravotními pojišťovnami.
3. Sněm ukládá představenstvu ČSK projednat s VZP jednotný postup činnosti revizních lékařů s jasným výkladem jednotlivých kódů Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.
4. Sněm ukládá kanceláři ČSK rozeslat návrhy “Registračních listů stomatologických výkonů pro nový sazebník” do jednotlivých oblastí.
5. Sněm ukládá představenstvu ČSK při novelizaci licenčního řádu zapracovat problematiku licencí s prodlouženou platností.
6. Sněm doporučuje všem členům ČSK uzavřít nové typové smlouvy s VZP ČR.
7. Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise přednesenou předsedou dr. Kejzarem a zprávu o hospodaření přednesenou hospodářem dr. Doležalem.
8. Sněm přijal návrh představenstva ČSK na zřízení stálých výborů:
– pro legislativní činnost a vnitřní řády ČSK
– rozpočtový výbor
– výbor pro vzdělávání a vědu
– výbor pro vnitřní zprávu a informatiku
– výbor pro dětskou péči a prevenci
– výbor pro profesionální etiku
– dozorčí rada střediska služeb s.r.o.
– výbor pro zdravotní pojištění a pojišťovny
– výbor pro věcné, technické a personální vybavení ordinace a laboratoře
– výbor pro přímé platby
– výbor pro vysoké školy a stomatologické kliniky
9. Sněm ukládá kontaktní skupině pro pedostomatologii navázat spolupráci s odpovědným pracovníkem VZP ČR.
10. K dluhům zaměstnaneckých zdravotnických pojišťoven, které nemají schváleny zdravotně pojistné plány a k dluhům zdravotních pojišťoven vůbec, sněm ČSK přijal toto stanovisko: “ČSK odmítá snahu některých členů vlády ČR definovat nezaplacení dluhů zaměstnaneckých pojišťoven jako podnikatelské riziko zdravotnických zařízení. Zřizovatelem zdravotních pojišťoven je stát, konkrétně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, z čehož vyplývají i jeho povinnosti a závazky. Závazky státu vyplývají i ze zrušení těchto pojišťoven, neboť stát má v tomto případě postavení ručitele, a proto za závazky zdravotních pojišťoven odpovídá a ručí. ČSK konstatuje, že cesta likvidace a konkursů nesolventních zdravotních pojišťoven je pro zdravotnická zařízení nepřijatelná. Řešení vidí ve státem vynuceném sloučení krachujících pojišťoven s VZP ČR včetně převzetí jejich závazků. Sněm vyzývá vládu ČR, aby přiznala svou politickou odpovědnost za krachující zdravotní pojišťovny, a to veřejným prohlášením. Zároveň sněm ČSK prohlašuje, že MZ ČR stále projevuje nezájem řešit situaci, neboť dosud nikdy nevyvolalo jednání s poskytovateli zdravotní péče o této záležitosti a na upozorňování ČSK dostatečně nereagovalo. Sněm ČSK doporučuje, aby do této záležitosti vstoupil i nejvyšší kontrolní úřad ČR a provedl kontrolu plnění povinností MZ ČR ve věci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.
11. Sněm ukládá představenstvu ČSK iniciovat ve smyslu výše uvedeného jednání s MZ ČR, MF ČR a vládou ČR a toto stanovisko zaslat formou otevřeného dopisu vládě ČR.
12. Sněm navrhl a schválil dozorčí radu Střediska služeb s.r.o. v tomto složení: Dr. Jan Knára, Dr. Jiří Sedláček, Dr. Zbyněk Slach.
13. Sněm vyslechl návrh zásad pro poskytování finančních prostředků z fondu klinik a po připomínkování jej schválil. Znění těchto zásad bude zveřejněno v časopise LKS.
14. Sněm připomenul členům povinnost předsedů Čestných rad OSK oznamovat Představenstvu ČSK případné finanční postihy členů a kontrolovat odeslání finanční částky do sociálního fondu ČSK.
15. Vzhledem k nezájmu a neschopnosti MZ ČR došlo k přerušení vzdělávání v oboru ortodoncie. Na základě vzniklých problémů sněm ČSK pověřuje představenstvo ČSK, aby ve spolupráci s Českou ortodontickou společností vypracovalo zásady a podmínky pro udělování osvědčení – licencí specializace pro ortodoncii, lékaře v privátních praxích.
16. Sněm přijal následující prohlášení k cenovým kontrolám prováděným ministerstvem financí a ke konkretizování standardního ošetření ministerstvem zdravotnictví:

    • “Přes opakované ujištění odpovědných pracovníků MZ ČR dosud nedošlo k rozhodnutí ve smyslu konkretizování standardního ošetření. Ze závěru porady MZ ČR vyplývá, že tento problém nebude vyřešen ani do konce roku 1996. Tím se opět prodlužuje doba, kdy státem stanovená maximální cena výkonů neodráží skutečné náklady léčebných postupů při poskytování zdravotní péče. ČSK vydala k tomuto problému jednoznačné stanovisko přijaté XV. sněmem dne 3. 2. 1996 v Karlových Varech. Oddalováním řešení ze strany MZ ČR dochází z ekonomických důvodů ke zhoršení kvality poskytované péče pro nemožnost používání moderních postupů a materiálů. Současný stav se ještě zhorší po 1. 7. 1996 zvýšením maximálních cen základních dentálních materiálů, jak vyplývá z výměru MF ČR č. 03/96 ze dne 16. 4. 1996. Sněm ČSK opětovně vyzývá odpovědné pracovníky MZ ČR k bezodkladnému řešení stávající situace s přihlédnutím k návrhu ČSK, který komplexně řeší tento problém bez výrazného sociálního dopadu na pacienty. Do legislativního vyřešení vzniklé situace považuje sněm cenové kontroly MF ČR za neodůvodněné.”
    Odborné stanovisko ČSK přijaté XV. sněmem v K. Varech bude publikováno v časopise LKS včetně specifikace standartních postupů a meateriálů.

17. Sněm doporučuje zástupcům oblastních stomatologických komor zajistit účast svého člena v komisích při atestacích 1. stupně a zaměřit se na kontrolu splnění praxe v laboratořích a pracovištích všeobecné chirurgi a na specifikaci délky přípravy a místa provádění praxe včetně údajů o školiteli.