wqfqwf 17. jednání sněmu - ČSK

17. jednání sněmu


Název: XVII. sněm
Termín: 9. – 10. listopad 1996
Místo: Nymburk

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: přítomno 76 členů, z toho 70 s právem hlasovacím – sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl zprávu prezidenta Dr. Pekárka o činnosti ČSK za uplynulé období a zprávu Dr. Cimbury o činnosti zahraniční komise a o přijetí ČSK za řádného člena FDI.
3. Sněm vzal na vědomí revizní zprávu přednesenou Dr. Kejzarem.
4. Sněm nesouhlasí se závěry jednání mezi předsedou vlády ČR a představenstvem České lékařské komory, které byly publikovány v tisku. Zejména termín uvedení nové koncepce zdravotnictví do praxe v r. 1998 je nepřijatelný. Nová koncepce musí být uvedena do života mnohem dříve, ztrátu dalšího roku si již zubní lékaři nemohou dovolit.
5. Sněm ČSK vyzývá lékaře všech medicínských oborů k úsporám při poskytování zdravotní péče z veřejných prostředků.
6. Sněm ukládá představenstvům oblastních komor, aby informovali centrum o problémech s platební morálkou zdravotních pojišťoven. Zároveň doporučuje všem členům ČSK uzavírat nové typové smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
7. Sněm ČSK ukládá představenstvu, aby při jednáních se zdravotními pojišťovnami prosazovalo převedení ušetřených finančních prostředků do ceny bodu.
8. Sněm zvolil rozpočtový výbor v tomto složení: Dr. Hauser, Dr. Úlehlová, Dr. Mlejnek, Dr. Beranová, Dr. Volf.
9. Sněm ukládá představenstvům oblastních komor předložit kanceláři ČSK do 31. prosince 1996 návrh kandidátů pro doplňkové volby do čestné rady ČSK.
10. Sněm ukládá představenstvu ČSK dopracovat systém vzdělávání v ortodoncii v rámci postgraduálního vzdělávání organizovaného komorou.
11. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby zajistilo zasílání materiálů k jednání sněmu 3 týdny před termínem jeho konání.
12. Sněm schválil novelu licenčního řádu ČSK, s účinností od 1. ledna 1997
13. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby právní úkony zadávalo advokátním kancelářím dle svého uvážení.
14. Sněm opětovně pověřuje představenstvo ČSK, aby vypsalo výběrové řízení na ředitele kanceláře ČSK.
15. Sněm schválil novelu finančního řádu ČSK s účinností od 1. ledna 1997
16. Sněm schválil rozpočet ČSK a výši členských příspěvků pro r. 1997 ve výši 2.640,- pro privátní stomatology, 1.320,- pro zaměstnance, 600,- pro absolventy do dvou let praxe a 300,- udržovací příspěvek.
17. Sněm ukládá oblastním komorám zaslat do centra členské příspěvky spolu se jmenným seznamem do 28. února 1997.
18. Sněm schválil odměny členům dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o. ve výši náhrad ztraceného času vyplácených orgánům ČSK.
19. Sněm schválil vzdělávací řád ČSK s omezenou účinností do XVIII. sněmu ČSK.20.

Sněm schválil závazné stanovisko č. 5 k udělování osvědčení pro poskytování specialisované zdravotní péče v orofaciální oblasti s účinností od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997 ve znění:

    • Osvědčení uděluje komora na základě žádosti uchazeče.
    Žádost musí obsahovat:

– požadovaný rozsah specialisované péče
– jméno, příjmení a rodné číslo
– adresu bydliště žadatele
– název oblastní komory (komor), v jejímž seznamu je zapsán

    K žádosti je nutno přiložit:

– doklady o absolvování odborného vzdělání, popř. kopii diplomu o složení specialisační zkoušky,
– vyjádření příslušné oblastní komory, případné záporné stanovisko je nutno odůvodnit,
– doklad o zaplacení poplatku za vydání osvědčení.

    • Sporné případy budou řešeny dle §10 odst. 4 vzdělávacího řádu ČSK.
    Administrativní poplatek za vydání osvědčení je 100,- pro oblastní komoru.

21. Sněm rozhodl o změně délky volebního období orgánů a funkcí ze tří na čtyři roky s účinností od příštích voleb a ukládá představenstvu provést úpravy ve všech vnitřních řádech ČSK, kterých se tato změna dotýká a předložit je ke schválení XVIII. sněmu.