18. jednání sněmu


Název: XVIII. sněm
Termín: 15. – 16. února 1997
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: přítomno 78 účastníků, z toho 70 s právem hlasovacím – sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl zprávu prezidenta Dr. Pekárka o činnosti ČSK, předsedy revizní komise ČSK Dr. Kejzara a předsedy čestné rady ČSK Dr. Bednáře za r. 1996.
3. Sněm schválil návrh Dr. Cibocha na dodržování kontroly usnesení předcházejícího sněmu, dle Jednacího řádu ČSK.
4. Sněm upozorňuje členy ČSK na řádné zacházení se zdravotní dokumentací – nikdy nevydávat originály zdravotní dokumentace včetně rtg a labororatorních štítků.
5. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby pravidelně v časopise LKS zveřejňovalo čísla zákonů a vyhlášek, které souvisí s činností stomatologa.
6. Sněm ukládá představenstvu ČSK, zveřejnit výtah z občanského zákoníku vztahující se k reklamaci výrobků a návrh reklamačního řádu předložit na příštím sněmu.
7. Sněm doporučuje novelizaci disciplinárního řádu, zejména § 4 a 5 – (účast právního zástupce při jednáních čestné rady).
8. Sněm pověřuje představenstvo vyřešit právně situaci v OSK Praha 2.
9. Sněm rozhodl o likvidaci Nadace pro podporu preventivní stomatologie a s finančními prostředky naložit dle zakládací listiny.
10. Sněm ukládá představenstvu ČSK aktivovat činnost kontaktní skupiny pro koncepci dětské péče a navázat spolupráci s VZP na toto téma.
11. Sněm ukládá představenstvu ČSK zasílat aktuální změny a novely vnitřních řádů ČSK oblastním komorám na magnetických mediích.
12. Sněm pověřuje své zástupce, aby pokračovali v cenových jednáních s VZP a jejich dosavadní postup plně podporuje.
13. Sněm podporuje stanovisko představenstva ČSK z ledna r. 1997, kterým ČSK odstupuje od účasti na jednáních okresních tripartit. Pověřuje představenstvo vypracováním pravidel přístupu a jednání na tripartitách – termín XIX. sněm ČSK.
14. Sněm ukládá představenstvu, aby dojednalo s vedením VZP povinnost okresních poboček informovat OSK o nově uzavřených smlouvách.
15. Sněm zvolil v doplňovacích volbách členem čestné rady ČSK Dr. Milana Čabrádka.
16. Sněm schválil strategii ČSK pro r. 1997. Ukládá představenstvu ČSK vypracovat do příštího sněmu teze vzdělávání.
17. Sněm vyslechl zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o. a po odstoupení Dr. Pekárka zvolil jednatelem Střediska služeb s.r.o. ing. Franclovou. Sněm ukládá této společnosti vypracovat návrh organizačního řádu do příštího sněmu.
18. Sněm schválil navrhované změny ve finančním řádu s tím, že představenstvo provede textové úpravy.
19. Sněm schválil navýšení náhrad ztraceného času o 9% na rok 1997 s platností od 1. 1. 1997.
20. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby do programu prvního jednacího dne v Brně zařadilo projednání problematiky náhrad nákladů na jednání čestné rady ČSK.
21. Sněm schválil předloženou novelu revizního řádu.
22. Sněm odhlasoval postup při volbách do všech orgánů ČSK navržený prezidentem ČSK.Volby do představenstva a revizní komise ČSK – květen 1997, do oblastních komor a delegáty sněmu – do 15. října 1997
23. Sněm byl seznámen s částí návrhu Koncepce MZ ČR (Dr. Macka) týkající se zubní péče.
24. Sněm byl seznámen s návrhem novely Seznamu výkonů a pokládá tento Seznam za nepřijatelný. Upozorňuje na možné negativní dopady nejen na výkon stomatologického povolání, ale i na pacienty.
25. Sněm vyslechl zprávu o průběhu cenových kontrol MF ČR, podporuje všechny kolegy, kteří byli potrestáni za dovybírání za nadstandardní materiál a ukládá představenstvu, aby všemi dostupnými prostředky těmto kolegům pomohlo a zasadilo se o zjednání nápravy.