19. jednání sněmu


Název: XIX. sněm
Termín: 17. – 18. května 1997
Místo: Brno

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise – přítomno 78 členů sněmu s právem hlasovacím – sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vzal na vědomí zprávu prezidenta o činnosti ČSK za uplynulé období.
3. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v r. 1996 a zprávu revizní komise.
4. Byla provedena kontrola úkolů z XVIII. sněmu a sněm konstatoval, že úkoly se průběžně plní.
5. Sněm opětovně diskutoval otázku cenových kontrol cenového úřadu MF ČR na dodržování max. cen u výkonů. ČSK trvá na tom, aby ceny byly stanovovány tak, aby byla zaručena spravedlivá odměna za práci. Sněm ukládá představenstvu ČSK vyčkat konečného verdiktu Ústavního soudu ČR a do příštího sněmu připravit konečné stanovisko k této kauze.
6. Sněm pověřil představenstvo ČSK vstoupit v jednání s VZP v otázce výběrových řízeních před uzavřením smlouvy o poskytování zdravotní péče.
7. Sněm uložil představenstvu ČSK do 15. června 1997 zaslat Oblastním komorám návod k postupu při účasti ve výběrových řízeních.
8. Sněm ukládá představenstvům Oblastních komor, která dosud nezaslala vyplněný tiskopis se seznamy členů, s přehledem o placení příspěvků, aby tak učinila do 15. června 1997.
9. Sněm uložil revizní komisi ČSK zveřejnit do 30. 6. 1997 metodiku postupu proti neplatičům členských příspěvků.
10. Sněm ukládá předsedům Oblastních komor informovat vedení jednotlivých OP VZP o tom, že dosud neproběhla jednání o dodatcích smluv dle zákona 48/1997 Sb. na centrální úrovni a proto nemohou být předkládány tyto dodatky smluv k podpisům jednotlivým zdravotnickým zařízením.
11. Sněm schválil novelu volebního řádu.
12. Sněm zvolil nové představenstvo ČSK ve složení: prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek, viceprezident ČSK MUDr. Pavel Chrz, členové představenstva MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Pavel Kužel, MUDr. Miroslav Paichl, MUDr. Eduard Cimbura, MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Zdeňka Šustová, MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Vratislav Čermák, MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Jiří Sedláček, MUDr. Tomáš Foustka, MUDr. Marie Bočková, MUDr. Michaela Kozumplíková.
13. Sněm zvolil novou revizní komisi ČSK ve složení: MUDr. Ladislav Kejzar, MUDr. Dan Navrátil, MUDr. Pavel Barták, MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Zdeněk Odvody, MUDr. Jiří Pudík, MUDr. Lenka Konupčíková.
14. Revizní komise ČSK zvolila předsedou revizní komise MUDr. Ladislava Kejzara.
15. Zvolené orgány zahajují funkční období 21. září 1997.
16. Sněm schválil závazné stanovisko č. 6 o postupu a konečném rozhodnutí při udělování Osvědčení pro specializovanou péči v předloženém znění s těmito změnami:

  • A. odstavec (2), písm. c) doplnit o větu:
  • Uchazeč ji doloží:
  • – veškerými doklady o dosavadním odborném vzdělávání,
  • – rozsahem poskytované odborné péče (spektrem a frekvencí za časové období) s vyjádřením OSK
  • – odborné stanovisko specialisty – odborníka v oboru, který žadatele zná z místa jeho pracoviště nebo který jej školil
  B. odstavec (6): V roce 1997 je výše administrativního poplatku 5000.- Kč.

17. Sněm rozhodl o zrušení odstavce (4) závazného stanoviska č. 5 k udělování osvědčení pro poskytování specializované zdravotní péče v orofaciální oblasti.
18. Sněm schválil novelu finančního řádu v předloženém znění.
19. Sněm schválil novelu disciplinárního řádu v předloženém znění.
20. Sněm vymezuje oprávnění jednatele Střediska služeb s.r.o. takto:
– jednatel je oprávněn uzavírat smlouvy do výše 150.000,- Kč
– uzavírat smlouvy do výše 250.000,- Kč se souhlasem dozorčí rady
21. Sněm ukládá ing. Franclové, jednatelce Střediska služeb s.r.o., vypracovat po konzultaci s právníkem konečné znění stanovy s.r.o. do příštího sněmu ČSK.
22. Sněm souhlasí se setrváním dr. Sedláčka v dozorčí radě Střediska služeb s.r.o. do XX. sněmu ČSK, kde bude navržen a zvolen nový člen dozorčí rady.
23. Sněm odložil zvolení legislativního výboru na příští sněm.
24. Sněm přijal zprávu MUDr. Bartákové o čerpání fondu klinik v roce 1996.
25. Sněm dal mandát představenstvu ČSK pokračovat v přípravě nového sazebníku – ceníku a vyzývá členy ČSK, aby poskytli statistické informace pro možnou modelaci.