2. sjezd LKS


Název: 2. sjezd LKS
Termín: 17. září 1990
Místo: Praha

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

1. Zahájení sněmu provedl MUDr. Pekárek.

2. Informaci o proplácení jízdného na jednání sněmu přednesl MUDr. Chrz – jízdné se proplácí vždy o jeden sněm nazpět s vyplněným tiskopisem ”Vyúčtování pracovní cesty” a s oběma jízdenkami. Od příštího roku z prostředků OLKS.

3. Přednáška zástupců firmy Further Dental z Furth im Wald

4. Zpráva o činnosti prozatímní rady LKS – MUDr. Pekárek. Náplň konkrétní práce v OLKS, zprávy o činnosti na všech úrovních budou zveřejňovány ve formě příspěvků do Bulletinu.

5. Kontrola usnesení minulého sněmu.

6. Zprávy vedoucích komisí:

Komise vnitřní organizace (MUDr. Bílek): Dosud odeslalo registraci 67 OLKS, členství uzavřelo 5 750 stomatologů, příspěvky zaplatilo dosud 2158 členů. Legitimace členům zajistí rada až po přijetí zákona. Při změně údajů v přihlášce je nutné, vyplnit novou přihlášku s značením Změna a odeslat do centra. Školení pokladníků se koná 27.9.90 v Praze.

Komise legislativní (MUDr. Chaloupecká) podala zprávu o návrhu zákona. Na požadavek poslanců ČNR byl vypracován jeden zákon pro tři komory, byl akceptován požadavek lékárníků o, připojeni, proto bude zákon přepracován pro 4 komory. Není navrhován nadřízený kontrolní orgán. Bude-li jej požadovat ČNR pak jej zřídí. V návaznosti bude muset přijmout další zákony: zákon o výkonu povolání a zákon o nestátních formách výkonu zdravotní péče.

Komise zahraniční (MUDr. Poledna): skupina má prozatím 8 členů, kontakty s německy mluvícími zeměmi, Holandskem, Dánskem, Velkou Británií a USA. Chybí zatím kontakt s Francií. Požadavek, aby OLKS, pokud navazují kontakty se zahraničím, podaly stručnou informaci Dr. Polednovi. Komise by uvítala zájem o práci v oblasti obchodních styků se zahraničím z řad členů LKS, především těch, kteří se nějakým způsobem v obchodování vyznají.

Ekonomická komise (MUDr. Mazur): je sestaven seznam úkonů a jejich bodové hodnocení v nulté verzi.
Diskuse ke zprávám: Dentisti a členství v LKS. Vztah mezi LKS a Svazem českých lékařů. OLKS – kolik by měly mít členů?

7. Návrhová komise – zvoleni MUDr. Opravil a MUDr. Ševčík.

8. Jednací a volební řád .- návrh byl delegátům dán k dispozici. Projednány budou na příštím sněmu.

9. Příprava voleb do rady LKS. Na přípravě kandidátky se bude podílet prozatímní rada LKS a bude doplněn návrhy rad OLKS. Tento návrh delegáti schválili (4 se zdrželi, proti 0).

10. Etapy v přechodu k systému pojišťoven – úvodní slovo MUDr. Pekárek. Nutné bude vícesektorové zdravotnictví, z nemocenské pokladny. Formy pro přechodnou fázi.

Diskuse: Co je standardní a nadstandardní forma ošetřování. Problematika materiálů (monopol), účetnictví, lékařské záložny, úvěry.

USNESENÍ SNĚMU

1. Sněm vzal na vědomí.zprávu předsedy prozatímní rady LKS o její činnosti a zprávy o činnosti jednotlivých komisí.

2. Jednací a volební řád bude projednán na příštím sněmu.

3. Sněm schvaluje, že na návrhu kandidátky pro volbu rady LKS se bude podílet prozatímní rada LKS a rady OLKS.

4. Sněm diskutoval možné etapy v přechodu k systému pojišťoven.

5. Příští sněm, na kterém proběhnou volby do rady LKS, bude dne 22. 10.1990 v 10,00 hod. Místo konání bude upřesněno a bude uvedeno na pozvánkách.