20. jednání sněmu


Název: XX. sněm
Termín: 15. listopadu 1997
Místo: Praha

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: přítomno 60 členů sněmu s právem hlasovacím – sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: MUDr. Ivan Hejduk MUDr. Vlastimil Říčař, MUDr. Jiří Ludačka a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ivan Novický, MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Jan Černý, MUDr. Taťána Hrodková, MUDr. Dušan Pavlíček. Komise byly zvoleny pro funkční období sněmu.
3. Sněm vzal na vědomí složení rozpočtového výboru ve složení: MUDr. Jarmila Úlehlová, MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Jiří Wolf, MUDr. František Hauser, MUDr. Vladimír Pávek.
4. Sněm vzal na vědomí zprávu prezidenta a viceprezidenta o činnosti ČSK za uplynulé období.
5. Sněm vyslechl a vzal na vědomí informaci o činnosti revizní komise ČSK.
6. Byla provedena kontrola úkolů XVIII. a XIX. sněmu a sněm konstatoval, že úkoly se průběžně plní.
7. Sněm pověřuje představenstvo ČSK připravit ve spolupráci s VZP ČR analýzu systému dětské péče.
8. Sněm přijal následující stanoviska

  • – k cenovým kontrolám:
  • představenstvo ČSK vyčerpalo veškeré kroky při řešení cenových kontrol. Ústavní soud nepřijal podněty a nebude se jimi zabývat. Dle názoru sněmu byla zaručena spravedlivá odměna za práci přílohou č. 1 zákona 48/97 Sb.,
  • – k výběrovým řízením:
  sněm jednoznačně doporučuje účast zástupců ČSK na výběrových řízeních. Zástupce komory navrhuje představenstvo OSK, v odůvodněných případech představenstvo ČSK. Komora vytvoří do února seznam lokalit, kde doporučí uzavírání smluv se ZP a zástupce komory na výběrových řízeních je povinen se těchto doporučení držet. OSK také doporučí okresnímu úřadu odborníka pro příslušný obor jako druhou osobu, která se výběrového řízení účastní.

9. Sněm ukládá představitelům OSK vypracovat a předat do centra přehled lokalit s četností ZZ a věkovým složením lékařů ve zdravotnických zařízeních podle metodického pokynu představenstva ČSK do dvou měsíců po jeho obdržení.
10. Sněm vyslechl zprávu o průběhu rušení Nadace pro podporu preventivní stomatologie a vypořádání jejího majetku.
11. Sněm vzal na vědomí zprávu o hospodaření se sociálním fondem ČSK a kontem zřízeným pro pomoc zdravotnickým zařízením postiženým povodněmi.
12. Sněm schválil radu odborníků navrženou představenstvem ve složení MUDr. Věra Bartáková, CSc., MUDr. Petr Havel, MUDr. Luboš Jirgl, MUDr. Magdaléna Koťová, MUDr. Ladislav Korábek, MUDr. Přemysl Krejčí, Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Jaroslav Schmitt, Doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc., MUDr. Vlastimil Šebek, MUDr. Josef Vacek, CSc., MUDr. Jiří Wolf.
13. Sněm zvolil jednatelem Střediska služeb, s.r.o. MUDr. Zbyňka Slacha a členy dozorčí rady MUDr. Miroslava Cibocha, MUDr. Jiřího Jandla, MUDr. Jana Knáru.
14. Sněm přijal stanovisko k vytvoření reklamačního řádu ČSK ve znění:

  • – vzhledem k tomu, že reklamační řád jako procesní normativní akt upravující postup při uplatňování odpovědnosti za vady služeb a zboží zavazuje vždy jen ten subjekt, který je jeho autorem, musí být reklamační řády přijaty pouze samostatnými subjekty (tj. fyzickými i právnickými osobami), které poskytují stomatologickou péči. Komora může vydat nanejvýše vzorový reklamační řád jako metodickou pomůcku pro své členy.
  • – není-li k dispozici reklamační řád, řídí se reklamace obecně závaznými právními předpisy. Není tedy nezbytně nutné reklamační řády se zvláštní úpravou přijímat.
  – ke sjednocení a ujasnění problematiky reklamačního řízení při poskytování stomatologické péče, včetně protetiky, objedná představenstvo ČSK u firmy ALMA návrh vzorového reklamačního řádu, záručního listu a metodickou pomůcku opatřenou též sumářem platných právních předpisů. Přijetí reklamačních řádů potom bude věcí každého poskytovatele zdravotnické péče.

15. Sněm ukládá představenstvu do XXI. sněmu zabývat se problematikou soudních znalců pro obor stomatologické protetiky.
16. Sněm ukládá Oblastním stomatologickým komorám zajistit účast zástupce na workshopu zorganizovaném centrem v r. 1998, zaměřeném na problematiku výpočetní a komunikační techniky.
17. Sněm vyslechl informaci o systému komerčního pojištění u pojišťovny Zdraví.
18. Sněm schválil schodkový rozpočet ČSK pro r. 1998 s výší členských příspěvků 3400,- provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob, 1700,- pracovníci v závislé činnosti, udržovací příspěvek 300,- členové ČSK na mateřské dovolené, nepracující důchodci a vojáci, 600,- absolventi do dvou let praxe. Příspěvky do centra budou z OSK převedeny do 15. února 1998, pokud představenstvo neurčí jinak.
19. Sněm ukládá Oblastním komorám odeslat do 31. 12. 1997 do centra seznam členů s vyznačením kategorií pro placení členských příspěvků.
20. Sněm odsunul volbu legislativního, rozpočtového a výboru pro vysoké školy na XXI. sněm ČSK.
21. Sněm schválil přílohu č. 1 finančního řádu pro r. 1998 a výši hodinové náhrady ztraceného času pro členy centrálních orgánů ve výši 180,- Kč.