wqfqwf 21. jednání sněmu - ČSK

21. jednání sněmu


Název: XXI. sněm
Termín: 14. – 15. února 1998
Místo: Praha

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 91 členů sněmu ČSK je přítomno 79 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Byla provedena kontrola úkolů XX. sněmu a sněm konstatoval, že úkoly se průběžně plní.
3. Sněm schválil ustavení rozpočtového výboru ve složení: MUDr. Jarmila Úlehlová, MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Jiří Wolf, MUDr. František Hauser, MUDr. Robert Houba, výboru pro vnitřní řády ČSK ve složení: MUDr. Jiří Horák, MUDr. Slávka Bendlová, MUDr. Karel Protiva, MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Karel Svoboda, MUDr. Ivan Novický a výboru pro vysoké školy ve složení: MUDr. Věra Bartáková, MUDr. Milan Machálka, MUDr. Vladimír Pávek, MUDr. Robert Houba, MUDr. Milan Hubáček, MUDr. Přemysl Krejčí pro funkční období tohoto sněmu.
4. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby předkládalo jednotlivým výborům materiály k jejich jednání s dostatečným předstihem.
5. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu prezidenta o činnosti ČSK, předsedy revizní komise o činnosti revizní komise ČSK a předsedy čestné rady o činnosti čestné rady ČSK za funkční období 1994 – 1997.
6. Sněm pověřuje představenstvo:

    • – projednat problematiku prodlužování typových smluv s pojišťovnami a informovat všechny členy ČSK.
    – vznést dotaz na MZ ČR, která profesní sdružení souhlasila se statistickým šetřením v ordinacích.

7. Sněm souhlasí s účastí ČSK v Lize na ochranu soukromých zdravotnických zařízení
8. Sněm projednal a schválil strategii ČSK pro funkční období 1997 – 2001 v oblastech: privátní praxe, prosperita a profesionalita.
9. Sněm schválil novelu stanov ČSK, finančního řádu, licenčního řádu a závazné stanovisko č. 5.
10. Sněm pověřuje představenstvo vypracováním návrhu kreditního systému pro obhájení “Osvědčení” do XXII. sněmu ČSK.