wqfqwf 22. jednání sněmu - ČSK

22. jednání sněmu


Název: XXII. sněm
Termín: 23. – 24. května 1998
Místo: Brno

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 91 členů sněmu ČSK je přítomno 84 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Byla provedena kontrola úkolů XXI. sněmu.
3. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Eliáš, MUDr. Mitterová, MUDr. Trnka, MUDr. Procházka a MUDr. Neužil.
4. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu prezidenta o činnosti ČSK za uplynulé období a předsedy revizní komise o činnosti revizní komise ČSK.
5. Sněm vyslechl a odložil schválení zprávy hospodáře ČSK za r. 1997 do provedení analýzy nárůstu nákladů na časopis LKS v r. 1997, kterou pověřil hospodáře a ředitelku kanceláře ČSK.
6. Sněm ukládá Oblastním komorám, pokud tak dosud neučinily, zaslat do kanceláře ČSK do 31. 8. 1998 mapy četnosti ZZ a seznam členů se jménem a příjmením člena, rodným číslem a adresami pracovišť s PSČ.
7. Sněm přijal Závazné stanovisko č. 7 k indikaci a zhotovování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu ve znění: Rekonstrukce zubu v distálních úsecích chrupu (druhý premolár až třetí molár) plášťovými korunkami z plastu nebo kompozitního plastu, s výjimkou materiálů, které jsou přímo určeny pro postranní úsek chrupu (v současné době např. Targis-Vectris, Artglass), je nevhodná ze všech hledisek obvykle hodnocených u podobných výrobků. Jejich zhotovování na uvedených zubech není možné považovat za léčebný postup “lege artis”.
8. Sněm vyslechl zprávu o čerpání stomatologického fondu a souhlasí s úpravou podmínek vykazování kódu 00920, 00921 a 00922 s platností od 1. 7. 1998 následovně: 1 výplň/1den/1zub/1 r. č./1 ZZ.
9. Sněm projednal projekt řízené dentální péče nabízené IPB pojišťovnou a přijal následující závěry:

  • – tento projekt je v rozporu se strategií ČSK,
  • – sněm ukládá představenstvu ČSK neprodleně informovat o produktu členy ČSK,
  • – sněm pověřuje MUDr. Pekárka a MUDr. Chrze jednáním s IPB pojišťovnou o úpravě pojistného produktu,
  – sněm vyzývá členy ČSK, aby využili nových plných mocí k ochraně svých zájmů a podpořili takové produkty komerčního pojištění stomatologické péče, které jsou postaveny na principu pokladenského systému v souladu s přijatou strategií ČSK navrhované komerční pojištění IPB pojišťovny této strategii neodpovídá.

10. Sněm schválil řád Osvědčování odbornosti ČSK s účinností od 24. 5. 1998 a pověřuje představenstvo ČSK dopracovat přílohy tohoto řádu a vysvětlit jejich principy v časopise LKS.
11. Sněm schválil Licenční řád ČSK s účinností od 1. 7. 1998 a Disciplinární řád ČSK s účinností od 1. 7. 1998, novelu Stavovského řádu ČSK s účinností od 1. 7. 1998.
12. Sněm zvolil čestnou radu ČSK pro nové funkční období od 21. září 1998 ve složení: MUDr. Václav Bednář, MUDr. Jaroslav Opravil, MUDr. Libor Liberda, MUDr. Milan Čabrádek, prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Melanie Vacková, Doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc.
13. Sněm schválil pravidla pro ustanovování znalců ČSK a odborných poradců OSK
14. Sněm zrušil stávající zásady pro poskytování finančních prostředků z fondu klinik a schválil nové zásady v následujícím znění:

  • – podporovat účast mladých lékařů na zahraničních stážích a sympoziích
  • – podporovat pořádání odborných akcí klinikami
  • – podporovat nákup výukových pomůcek a odborné literatury pro postgraduální výchovu
  Výběr žadatelů provede výbor pro vysoké školy a svůj návrh předloží představenstvu ČSK ke schválení.