23. jednání sněmu


Název: XXIII. sněm
Termín: 14. – 15. listopadu 1998
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 92 členů sněmu ČSK je přítomno 74 s hlasovacím právem, 6 náhradníků, sněm je usnášeníschopný.
2. Byla provedena kontrola úkolů XXII. sněmu ČSK.
3. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu Dr. Pekárka a Dr. Chrze o činnosti ČSK za uplynulé období a Dr. Jandla o činnosti revizní komise.
4. Sněm souhlasí s analýzou nárůstu nákladů na časopis LKS v roce 1997 a schválil čerpání rozpočtu za rok 1997.
5. Sněm vyslechl zprávu o čerpání rozpočtu ČSK za r. 1998 a schválil:- rozpočet na r.1999, přílohu číslo 1 finančního řádu a novelu finančního řádu s účinností od 1. 1. 1999.
6. Sněm ukládá Oblastním stomatologickým komorám:

    • – zmapovat státní zařízení, která pronajímají prostory privátním stomatologům,
    – věnovat pozornost platnosti smluv s VZP a jejím dodatkům o prodlužování smlouvy vždy o 24 měsíců a řazení listů dodatků dle typové smlouvy.

7. Sněm schválil zprávu Dr. Šustové o zpracování návrhu systému udělování osvědčení pro vybranou zdravotní péči v rozsahu pedostomatologie a pověřuje představenstvo ČSK k zapracování této problematiky do řádů ČSK.
8. Sněm schválil změnu § 16 odst. 5 Řádu osvědčování odbornosti v tomto znění:

    • ”Platnost licencí pro výkon funkce zubního lékaře – učitele v rozsahu praktické zubní lékařství se ruší k 31. 5. 99 a musí být nahrazeny smlouvou podle tohoto řádu.”
    Sněm pověřuje představenstvo Komory k výjimečnému udělování licencí praktický zubní lékař – učitel s platností do 31. 5. 1999.

9. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby se zabývalo problematikou odborné přípravy lékařů – specialistů v ortodoncii a do příštího sněmu připravilo návrh pro řešení této situace.
10. Sněm ČSK ukládá radě odborníků, aby vypracovala stanovisko k používání kořenové výplňové hmoty Foredent do příštího sněmu ČSK.