wqfqwf 24. jednání sněmu - ČSK

24. jednání sněmu


Název: XXIV. sněm
Termín: 6. – 7. února 1999
Místo: Praha

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 92 členů je přítomno 77 s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu MUDr. Pekárka o činnosti ČSK za rok 1998, zprávu RNDr. Švábové o činnosti kanceláře ČSK, zprávu MUDr. Kejzara o činnosti revizní komise ČSK za rok 1998, zprávu MUDr. Bednáře o činnosti čestné rady ČSK za rok 1998 a zprávu MUDr. Cimbury o činnosti zahraniční komise ČSK za rok 1998. Všechny přednesené zprávy budou zveřejněny v Bulletinu ČSK.
3. Sněm vzal na vědomí “Strategický plán ČSK” do roku 2001.
4. Sněm ukládá všem Oblastním komorám vést běžné účty pouze u Komerční banky a. s.
5. Sněm vyslovil souhlas s úpravou disciplinárního řádu, která rozšíří možnost podání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v disciplinárním řízení.
6. Sněm prodiskutoval problematiku činnosti čestných rad OSK a doporučuje jejich slučování ve smyslu § 7, odst. 4 Stanov ČSK.
7. Byla provedena kontrola úkolů XXIII. sněmu ČSK.
8. Sněm vzal na vědomí vymazání Nadace pro podporu preventivní stomatologie z registru nadací ke dni 25. 11. 1998.
9. Sněm schválil novelu řádu ČSK Osvědčování odbornosti a ukládá představenstvu ČSK, aby v časopise LKS zveřejnilo podrobnou informaci o problematice výuky absolventů.
10. Sněm vyslechl stanovisko rady odborníků k používání kořenové výplňové hmoty Foredent a pověřuje představenstvo ČSK, aby se v této souvislosti zabývalo problematikou endodontického ošetření.
11. Sněm vyslechl informaci MUDr. Ševčíka o skriptech vydaných SÚJB, která se týkají problematiky používání rtg. přístrojů.
12. Sněm byl seznámen s výsledky statistického šetření nákladovosti stomatologických zdravotnických zařízení v roce 1997 a ukládá představenstvu ČSK zveřejnit v časopise LKS základní údaje.
13. Sněm ukládá revizní komisi ČSK, aby připravila podmínky k provedení revize využití výpočetní techniky v kanceláři ČSK.