25. jednání sněmu


Název: XXV. sněm
Termín: 15. – 16. května 1999
Místo: Brno

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 92 členů je přítomno 78 s hlasovacím právem 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí informaci MUDr. Pekárka o činnosti ČSK a informaci MUDr. Kejzara o činnosti revizní komise ČSK za uplynulé období.
3. Sněm ukládá revizním komisím OSK a čestným radám OSK zaslat do 15. června 1999 statistiky stížnosti řešených v roce 1998 včetně protokolů a rozhodnutí do kanceláře ČSK.
4. Sněm vzal na vědomí informaci o jednání Sdružení poskytovatelů stomatologické péče – ČSK na dohodovacím řízení.
5. Sněm pověřuje představenstvo ČSK vypracováním projektu rozšíření činnosti vzdělávacího střediska ČSK v regionálních centrech.
6. Sněm schválil novely: Stanov ČSK, Licenčního řádu ČSK a řádu Osvědčování odbornosti včetně jeho příloh s účinností od 17. 5. 1999.
7. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby informovalo na příštím jednání sněmu o průběhu přípravy pro vybranou péči z dětské stomatologie včetně jeho dopadu na vykazování výkonů.
8. Sněm schválil započtení vzdělávacích akcí pro získání osvědčení odborný zubní lékař absolvovaných od 1.6.1998.
9. Sněm projednal odvolání MUDr. Martiny Šafářové proti rozhodnutí představenstva ČSK o nutnosti vykonat před udělením licence PZL kolokvium. Sněm potvrdil rozhodnutí představenstva ČSK a ukládá mu o výsledku svého rozhodnutí MUDr. Šafářovou informovat.
10. Sněm projednal návrh novely zákona 220/91 Sb. o komorách a vyjádřil s ním svůj jednoznačný nesouhlas. Sněm je pro zachování stávajícího znění zákona.
11. Sněm vyslechl zprávu o hospodaření ČSK a schválil čerpání rozpočtu za rok 1998.
12. Sněm ukládá rozpočtovému výboru vypracovat jeho statut a předložit jej k projednání na příštím sněmu.
13. Sněm přijal následující stanovisko k článku “Comment”, který byl uveřejněn v časopise Progresdent č. 2/99: “Sněm ČSK konstatuje, že problematika regulačních opatření u kódů 00921 a 00922 byla opakovaně projednávána a diskutována na jeho jednáních v Brně a Karlových Varech v r. 1998. Členská základna byla s navrženými regulacemi seznámena prostřednictvím OSK a časopisu LKS. Nebyly zaznamenány negativní reakce. Jednání, která představenstvo a statutární orgány ČSK o této problematice vedly, byla vždy na základě pověření sněmu.”
14. Sněm vyslechl informaci o přípravě skupinového pojištění profesní odpovědnosti.
15. Sněm rozhodl o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 DEM na pomoc při organizování stomatologické první pomoci kosovským uprchlíkům organizovanou FDI. Sněm vyzývá OSK, aby za své členy zaslaly dobrovolné příspěvky v Kč na účet ČSK u KB 3655120277/0100 pod VS: číslo OSK a 111 (..111).