wqfqwf 26. jednání sněmu - ČSK

26. jednání sněmu


Název: XXVI. sněm
Termín: 13. – 14. listopadu 1999
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise:
z 92 členů je přítomno 76 s právem hlasovacím, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí informaci MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci MUDr. Jandla o činnosti RK ČSK za uplynulé období a informaci o čerpání rozpočtu ČSK za období leden – září 1999 přednesenou RNDr. Švábovou.
3. Sněm ukládá RK OSK zasílat průběžně protokoly vyřešených stížností do Kanceláře ČSK.
4. Sněm schválil statut rozpočtového výboru ve znění:

Preambule
    • Rozpočtový výbor je výborem sněmu ČSK. Je volen a odvoláván sněmem ČSK na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen z pěti členů sněmu ČSK. Na prvním zasedání rozpočtového výboru v daném volebním období zvolí jeho členové ze svého středu předsedu. Výbor zasedá několikrát v roce, a to podle potřeby. Spolupracuje s hospodářem ČSK a s ředitelem Kanceláře ČSK
I.
    • Povinností rozpočtového výboru je především hodnocení návrhu rozpočtu ČSK. Na základě analýzy rozpočtů z minulých období a vzhledem k aktuální situaci a stavu hospodaření ČSK připomínkuje výbor návrh rozpočtu a doporučuje sněmu ČSK přijímat příslušná opatření.
II.
    • Právem členů rozpočtového výboru je po dohodě s hospodářem ČSK a ředitelem Kanceláře ČSK nahlížet do dokumentů majících vztah k tvorbě rozpočtu. Rozpočtový výbor je při plnění svých úkolů rovněž oprávněn vyžadovat součinnost revizní komise ČSK a představenstva ČSK.

5. Sněm ukládá představenstvu ČSK připravit do příštího sněmu úpravu stanov – navrhnout sněmu po konzultaci s právníky možnost ustanovování výborů sněmu ČSK.
6. Sněm ukládá členům výboru pro vnitřní řády ČSK a výboru pro vysoké školy, aby připravili návrh statutů těchto výborů.
7. Sněm ukládá Oblastní komoře Praha východ-západ převést nejpozději do 31. 12. 1999 účet ke KB. Ostatním Oblastním komorám, které tak dosud neučinily, zrušit ke stejnému datu účty u jiných peněžních ústavů.
8. Sněm vyslechl informaci MUDr. Chrze o provedeném výběrovém řízení na skupinové profesní pojištění fyzických osob.
9. Sněm schválil kooptaci nového člena Revizní komise ČSK MUDr. Vlastimila Šimečka a vzal na vědomí zvolení MUDr. Zdeňka Odvodyho předsedou RK ČSK.
10. Sněm vyslechl informaci MUDr. Hubáčka o problematice stomatologů – zaměstnanců státních zdravotnických zařízení.
11. Sněm schválil novelu disciplinárního řádu s účinností od 1. 1. 2000.
12. Sněm schválil rozpočet ČSK a přílohu č. 1 Finančního řádu ČSK na r. 2000.
13. Sněm schválil novelu řádu Osvědčování odbornosti včetně příloh č. 1 – 4 s účinností od 1. 1. 2000 s tím, že ustanovení tohoto řádu nebudou měněna nejméně po dobu dvou let s výjimkou odbornosti ortodoncie a ÚČOCH.
14. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby garantovalo finanční, časovou, kapacitní a místní dostupnost vzdělávacích akcí ve spolupráci s OSK tak, aby se akcí mohli zúčastňovat všichni členové ČSK a připravilo metodické pokyny k řádu Osvědčování odbornosti.
15. Sněm byl seznámen s průběhem akce: “Registr zdravotnických zařízení”.