27. jednání sněmu


Název: XXVII. sněm
Termín: 5. – 6. února 2000
Místo: Průhonice

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise:
z 92 členů je přítomno 82 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávy za rok 1999: MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, RNDr. Švábové o činnosti kanceláře ČSK, MUDr. Korandy o činnosti vzdělávacího střediska ČSK, MUDr. Odvodyho o činnosti revizní komise ČSK a MUDr. Bednáře o činnosti čestné rady ČSK. Všechny přednesené zprávy budou zveřejněny v Bulletinu ČSK.
3. Sněm kladně hodnotí práci představenstva, čestné rady a revizní komise v uplynulém období, zejména konkrétní zadávání úkolů a přesné určení odpovědnosti členů a ukládá uvedeným orgánům ČSK, aby i příští zprávy byly připraveny stejně podrobným způsobem.
4. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby se zabývalo výší akreditačního poplatku stanoveného vzdělávacím střediskem.
5. Sněm nesouhlasí s uzavíráním dohod ČSK, OSK a komerčních firem za účelem vytvoření zisku při organizaci vzdělávacích akcí.
6. Sněm ukládá členům čestné rady ČSK, aby se zúčastňovali výročních sněmů ČSK.
7. Sněm na základě přednesených zpráv vyjádřil nespokojenost s prací čestných rad a revizních komisí v některých OSK a ukládá čestným radám OSK a revizním komisím OSK zkvalitnit jejich práci.
8. Sněm vyzývá všechny orgány ČSK ke všeobecné diskusi o uspořádání struktury a činnosti čestných rad.
9. Sněm schválil “Strategický plán ČSK” do roku 2001.
10. Sněm potvrzuje dlouhodobý trend, jehož cílem je, aby z veřejného zdravotního pojištění byla hrazena především prevence, léčba vrozených a získaných onemocnění, nádorů, onemocnění čelistí, akutní a dětská péče a aby veškerá ostatní péče byla hrazena přímo. Pověřuje představenstvo ČSK prosazováním tohoto trendu.
11. Sněm schválil kooptaci prof. MUDr. Jindřicha Pazdery do čestné rady ČSK za odstoupivšího doc. MUDr. Ivo Dřízhala.
12. Sněm schválil novelu Stanov a Revizního řádu ČSK.
13. Sněm ukládá představenstvu, aby vypracovalo návrh novelizace Finančního řádu, která bude řešit úpravu předávání účetních dokladů z oblastí do centra.
14. Sněm schválil statuty výborů sněmu v následujícím znění:

Statut výboru pro vysoké školy

Výbor pro vysoké školy je výborem sněmu ČSK. Tvoří ho členové sněmu – zástupci lékařských fakult. Je volen a odvoláván sněmem ČSK na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Na prvním zasedání výboru zvolí jeho členové svého předsedu. Výbor spolupracuje s představenstvem ČSK, ředitelem kanceláře ČSK a ředitelem vzdělávacího střediska ČSK.

I.

Výbor předkládá představenstvu a sněmu ČSK podněty stomatologických klinik.

II.

Výbor navrhuje představenstvu ČSK využití Účtu klinik a informuje o jeho čerpání 1x ročně sněm ČSK.

Statut legislativního výboru

Legislativní výbor sněmu ČSK je volen a odvoláván sněmem ČSK na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu ČSK. Spolupracuje s centrálními orgány ČSK, ředitelem kanceláře ČSK, ředitelem vzdělávacího střediska ČSK, právní poradenskou kanceláří.

I.

Povinností legislativního výboru sněmu ČSK je sledovat a hodnotit zejména novely vnitřních řádů, navrhované ke schválení zasedáním sněmu, popř. se podílet na jejich tvorbě. Na základě posouzení návrhů novel, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek, se k nim vyjadřuje.

II.

Právem členů výboru je být včas a komplexně informován o veškerých navrhovaných novelách vnitřních řádů i s jejich případným hodnocením či komentářem všech orgánů ČSK.