wqfqwf 28. jednání sněmu - ČSK

28. jednání sněmu


Název: XXVIII. sněm
Termín: 13. – 14. května 2000
Místo: Brno

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise, z 92 členů je přítomno 83 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávy za uplynulé období: MUDr. Pekárka o činnosti ČSK a MUDr. Odvodyho o činnosti revizní komise ČSK.
3. Sněm vyslechl a schválil zprávu MUDr. Doležala o hospodaření ČSK za rok 1999.
4. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby pro příští jednání sněmu připravilo podklady pro diskusi o eventuálním nákupu vlastního sídla ČSK s cenovou představou a způsobem úhrady.
5. Sněm ukládá představenstvu, aby do příštího sněmu vypracovalo návrh na nový model organizace kolokvií včetně odborného a finančního zajištění.
6. Sněm se seznámil s otevřeným dopisem OSK České Budějovice ze dne 27. 3. 2000 a vyslechl stanovisko zástupců OSK České Budějovice. Sněm potvrdil své rozhodnutí z XXVI. sněmu o tom, že ustanovení řádu Osvědčování odbornosti nebudou měněna nejméně po dobu dvou let s výjimkou odbornosti ortodoncie a ÚČOCH.
7. Sněm schválil “Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2000 vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami”.
8. Sněm schválil postup při navrhování novel vnitřních řádů ČSK, který je přílohou tohoto usnesení.
9. Sněm schválil novely: Revizního řádu, Stanov, Disciplinárního řádu, Finančního řádu a Stavovského řádu s účinností od 1. 6. 2000.
10. Sněm vyzývá OSK k vytvoření pracovních skupin pro přípravu územního uspořádání samosprávy ČSK v nově vytvořených krajích.
11. Sněm pověřuje představenstvo, aby zajistilo provedení statistického šetření nákladovosti stomatologických ordinací za rok 1999.

Příloha usnesení

Postup při navrhování novel vnitřních řádů ČSK

1. iniciativa – právo na podání změny, novely apod. má představenstvo, revizní komise, čestná rada, člen sněmu ČSK a jejich prostřednictvím každý člen ČSK
2. registrace – Kancelář ČSK
3. připomínkování – všichni, kdo mají iniciativu a legislativní výbor sněmu
5. předložení návrhu novely na jednání sněmu
6. zpravodaj – legislativní výbor sněmu
7. rozhodnutí – sněm