29. jednání sněmu


Název: XXIX. sněm
Termín: 18. – 19. listopadu 2000
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise:
z 92 členů je přítomno 73 členů s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávy za uplynulé období: MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Chrze o statistickém šetření nákladovosti stomatologických ordinací, RNDr. Švábové o čerpání rozpočtu ČSK v roce 2000, MUDr. Korandy o kreditním systému ČSK, MUDr. Odvodyho o činnosti revizní komise ČSK.
3. Sněm ukládá čestné radě ČSK předkládat na jednání každého sněmu svou zprávu.
4. Sněm vzal na vědomí rozhodnutí představenstva ČSK o zrušení administrativního poplatku organizátora vzdělávacích akci ohodnocených více než 25 body s platností od 1. ledna 2001.
5. Sněm byl seznámen a projednal formální pochybení ČSK a OSK a ukládá představenstvu a revizní komisi ČSK připravit metodiku řešení sporných případů.
6. Sněm ukládá předsedům OSK, aby spolupracovali se zastupitelstvy krajů.
7. Sněm vyslechl zprávu o variantách ekonomického projektu ke koupi vlastního sídla ČSK. Ukládá představenstvu ČSK tyto varianty zveřejnit v časopise LKS a členům sněmu ČSK zahájit diskusi na toto téma v Oblastních komorách.
8. Sněm schválil rozpočet ČSK, novelu přílohy Finančního řádu ČSK č. 1 na rok 2001, výši funkčních požitků prezidenta ČSK ve výši 66.000 Kč/měsíc a viceprezidenta ČSK ve výši 55.000 Kč/měsíc od 1. ledna 2001.
9. Sněm schválil návrh “Pravidel pro disponování s finančními prostředky v OSK” včetně postupu při schvalování rozpočtů a členských příspěvků v OSK v případě, že nebyly schváleny oblastním sněmem. Tato pravidla jsou přílohou usnesení.
10. Sněm byl informován o postupu voleb do orgánů OSK a ČSK v roce 2001. Volby představenstva, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise ČSK se budou konat na XXXI. sněmu ČSK.
11. Sněm schválil návrh novel Disciplinárního řádu a Stanov ČSK.
12. Sněm ukládá Oblastním komorám s nadbytkem smluvních zdravotnických zařízení, aby připravily podklady, na základě kterých sněm ČSK stanoví pravidla pro hlasování v komisi výběrového řízení.
13. Sněm vyslechl informaci o činnosti Střediska služeb, s.r.o. a potvrdil platnost bodu 13 usnesení XX. sněmu ČSK z 15. listopadu 1997.
14. Sněm vzal na vědomí informaci o:
– harmonogramu nejdůležitějších akcí ČSK v roce 2001,
– současném stavu a pokračování smluvního vztahu skupinového profesního pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s. po roce 2001,
– postupu prací při tvorbě registru zdravotnických zařízení.

Příloha usnesení XXIX. sněmu ČSK – Pravidla pro disponování s finančními prostředky v OSK

A. Nakládání s volnými disponibilními finančními prostředky v OSK
1. Pokud při schvalování rozpočtu dá oblastní shromáždění představenstvu OSK mandát k tomu, aby účelně naložilo s eventuálními volnými disponibilními finančními prostředky, bude se vždy jednat o nákupy, které v jednotlivém případě nepřesáhnout částku 40 000 Kč.
2. V případě, že představenstvo OSK rozhodne o nákupu, který v jednotlivém případě překročí částku uvedenou v bodě 1., je třeba aktuálně svolat oblastní shromáždění, které výdej schválí.
3. Nebude-li možné z jakýchkoli důvodů postupovat podle bodu 1. nebo 2., bude tuto situaci řešit představenstvo OSK s představenstvem ČSK.

B. Stanovení výše členských příspěvků v OSK
Řešení případů souvisejících s tvorbou rozpočtu a výší členských příspěvků pro oblast v případě, že oblastní shromáždění není usnášeníschopné.
1. Představenstvo OSK navrhne výši členských příspěvků a rozpočet OSK.
2. Návrh schválený oblastním shromážděním, na kterém není přítomna nadpoloviční většina členů, předloží představenstvo OSK prostřednictvím kanceláře ČSK sněmu ČSK.
3. Sněm ČSK navržený rozpočet a výši členských příspěvků schválí.
4. Schválený rozpočet je pro OSK závazný.