wqfqwf 3. sjezd LKS - ČSK

3. sjezd LKS


Název: 3. sjezd LKS
Termín: 22. října 1990
Místo: Praha, hotel Pyramida

Dne 22. 10. 1990 se sešel třetí a zároveň poslední sněm Lékařské komory stomatologů v letošním roce. V sálu zotavovny Pyramida, dříve Dlabačov, tedy v místě ustavujícího sjezdu LKS, zahájil sněm Dr.Pekarek. Předseda prozatímní rady přednesl zprávu o činnosti tohoto orgánu za uplynulých šest měsíců, tj. za jeho funkční období. Mimo jiné konstatoval, že v LKS je řádně registrováno v 71 oblastní komoře 4610 členů. V průběhu zasedání byla zvolena nová Rada LKS a prezident. Budou ve funkci do doby uzákonění komory, nebo nejdéle dva roky.

USNESENÍ SNĚMU

Sněmu se zúčastnilo 88 členů sněmu s hlasovacím právem z 96 členů, tj. 92%. Sněm byl schopen vynášet usnesení.
(počet OLKS nesouhlasí s počtem členů sněmu z toho důvodu, že oblasti zahrnující více okresů mají právo být zastupovány jedním členem za každý okres)

Sněm schválil zprávu předsedy Prozatímní rady LKS o činnosti rady od jejího zvolení.

Sněm schválil jednací a volební řád.

Sněm zvolil v tajných volbách Radu LKS v tomto složení:
MUDr. Chrz, MUDr. Pekárek, MUDr. Kadlec, MUDr. Opravil, MUDr. Bílek, MUDr. Paichl, MUDr. Chaloupecká, MUDr. Mazur, MUDr. Poledna a náhradníky: MUDr. Podlipný, MUDr. Klein.
V tajných volbách zvolil Revizní komisi LKS v tomto složení: MUDr. Kejzar, MUDr. Liberda, MUDr. Maťha, MUDr. Urban, MUDr. Pudík a náhradníky MUDr. Odvody, MUDr. Resch.

Sněm zvolil z členů rady prezidentem LKS MUDr. Jiřího Pekárka.

Sněm pověřuje Radu LKS zvýšit náklad bulletinu z 5000 na 6000 výtisků.

Sněm ukládá Radě LKS připravit na příští sněm zprávu o hospodaření, návrh členských příspěvků a návrh rozpočtu.na příští rok 1991.

Sněm prodloužil Radě mandát pro ustavení Čestné rady LKS.