wqfqwf 30. jednání sněmu - ČSK

30. jednání sněmu


Název: XXX. sněm
Termín: 10. – 11. února 2001
Místo: Nymburk

1. Sněm vzal na vědomí zprávu mandátové komise: z 92 členů je přítomno 76 členů s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a schválil výroční zprávy za rok 2000: MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Kozumplíkové, MUDr. Kužela, MUDr. Ševčíka, MUDr. Cimbury a MUDr. Paichla o činnosti představenstva, MUDr. Vackové o činnosti čestné rady ČSK. Sněm doporučuje čestné radě ČSK, aby spolupracovala s právníky.
3. Sněm vyslechl výroční zprávu MUDr. Odvodyho a členů revizní komise ČSK o jejich činnosti za rok 2000. Sněm pověřil revizní komisi, aby zpracovala novou zprávu o své činnosti a předložila ji ke schválení XXXI. sněmu ČSK.
4. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Chrze o statistickém šetření ekonomiky zdravotnických zařízení a schválil zveřejnění výsledků ve stejném rozsahu jako při minulém šetření za rok 1997.
5. Sněm vyslechl zprávy RNDr. Švábové o činnosti kanceláře ČSK a MUDr. Korandy o činnosti vzdělávacího střediska ČSK a vyslovil poděkování zaměstnancům za jejich práci pro ČSK.
6. Sněm pověřil představenstvo vypracováním pravidel pro zastupování zdravotnických zařízení statutárními zástupci ČSK při jednání se zdravotními pojišťovnami.
7. Sněm pověřil představenstvo pokračovat v jednáních se SÚJB o podmínkách provozu dentálních rtg přístrojů.
8. Sněm schválil prodloužení platnosti stávajícího “Honorářového sazebníku platného pro všechny vzdělávací akce organizované ČSK” pro rok 2001.
9. Sněm schválil postup řešení sporných případů při vydávání listinných dokladů:
– při negativním stanovisku OSK bude její zástupce pozván na jednání představenstva ČSK
– představenstvo bude akceptovat požadavek revizní komise o odložení výkonu rozhodnutí
– představenstvo případně odloží rozhodnutí a k posouzení nových skutečností žádost vrátí k projednání na OSK.
10. Sněm schválil novelu Finančního řádu a Řádu osvědčování odbornosti ČSK s účinností od 11. 2. 2001.
11. Sněm schválil pravidla pro jednání zástupce OSK Brno-město v komisi pro výběrová řízení dle usnesení OSK ze dne 25. 1. 2001. Tato pravidla platí pro odbornost 014 na dobu 2 let.
12. Sněm pověřuje předsedy OSK v krajích, kde se dosud neuskutečnilo jednání se zástupci státní správy, aby toto jednání neprodleně iniciovali.
13. Sněm konstatuje, že ČSK si uvědomuje naléhavost problémů provozování stomatologické LSPP. ČSK je připravena k řešení těchto problémů ve všech oblastních komorách. Vyzývá státní správu k aktivnímu a zodpovědnému přístupu při zajištění stomatologické LSPP pro občany a nabízí jí spolupráci.
14. Sněm se seznámil s návrhem zákona O státní správě a samosprávě ve zdravotnictví. Tento návrh zákona jednoznačně odmítá a trvá na zachování podmínek pro provozování nestátních zdravotnických zařízení dle platné právní úpravy v intencích zákona č. 160/92 Sb.
15. Sněm nesouhlasí s omezením práva člena ČSK být opakovaně volen do orgánů OSK a ČSK, do funkcí prezidenta a viceprezidenta ČSK.
16. Sněm schválil předložené rozpočty a výši členských příspěvků OSK Praha východ-západ a Praha 2 pro rok 2001.
17. Sněm ukládá Oblastním komorám zasílat účetní doklady do kanceláře ČSK do 5. dne následujícího měsíce.
18. Sněm pověřil představenstvo vydávat přílohu časopisu LKS “Právní a ekonomický poradce” a aktualizovat soubor předpisů a nařízení platných pro provoz zdravotnických zařízení a opět jej uveřejnit.