32. jednání sněmu


Název: XXXII. sněm
Termín: 17. – 18. listopadu 2001
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm zvolil pro jednání XXXII. sněmu ČSK mandátovou komisi ve složení: Dr. Ivan Hejduk, Dr. Vlastimil Říčař, Dr. Jiří Ludačka a návrhovou komisi ve složení: Dr. Zdenka Handlířová, Dr. Taťána Hrodková, Dr. Dušan Pavlíček, Dr. Jaroslav Jírový, Dr. Karel Trnka.
2. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 17. 11. je z 92 členů sněmu je přítomno 81 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, dne 18. 11. je z 92 členů sněmu je přítomno 78 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
3. Sněm schválil program jednání.
4. Sněm vyslechl informaci Dr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci Dr. Hausera o činnosti revizní komise za uplynulé období a informaci Dr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2001.
5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
6. Sněm vyslechl informaci Dr. Chrze o ukončení platnosti stávajících a postupu při uzavírání nových smluv o pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče u pojišťovny Kooperativa a. s. s platností od 1. 1. 2002.
7. Sněm schválil: Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2002 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami, který je přílohou usnesení, Novelu Finančního řádu ČSK včetně přílohy č. 1 a výše členských příspěvků na rok 2002, Rozpočet ČSK na rok 2002.
8. Sněm pověřuje představenstvo k jednání s firmou zpracovávající šetření nákladovosti stomatologických zdravotnických zařízení a ke konzultaci s ekonomy o možnosti následného využití získaných informací.
9. Sněm ukládá představenstvu vypracovat do příštího jednání sněmu přehled o finančních nákladech na hardware a software od roku 1997 do roku 2001.
10. Sněm pověřuje představenstvo zařadit problematiku koupě sídla ČSK na jednání XXXIII. sněmu.
11. Sněm pověřuje Dr. Pekárka a Dr. Chrze mandátem k uzavření dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR o omezení zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení podle předloženého návrhu.
12. Sněm doporučuje společný postup OSK a ČSK při řešení problematiky odpadních vod.
13. Sněm vyslechl informaci o problematice provozu rtg zařízení.
14. Sněm vyslechl informaci o problematice kategorizace prací pracovníků stomatologických zařízení a pověřuje představenstvo ČSK k dalšímu jednání s hlavním hygienikem a k zaslání dopisu krajským i okresním hygienickým stanicím.
15. Sněm ukládá představenstvu zveřejnit v časopisu LKS informaci o možnostech sterilizace ve stomatologických zařízeních dle vyhlášky č. 440/2000 Sb.
16. Sněm vyslechl informaci Dr. Šustové o systému vzdělávání ČSK, upozorňuje Oblastní stomatologické komory na možnost hodnotit účast na oblastním shromáždění s odbornou přednáškou 20ti body a ukládá představenstvu zpracovat a uveřejnit v Bulletinu ČSK materiál s návrhy na změny a doplňky v jednotlivých etapách kontinuálního vzdělávání.
17. Sněm přijal stanovisko k výběrovým řízením, které je přílohou usnesení.
18. Sněm ukládá OSK Praha 2 postupovat při výběrových řízeních standardním způsobem a ruší platnost výjimky udělené v článku č. 11 usnesení XXXI. sněmu ČSK.

Příloha usnesení XXXII. sněmu ČSK

 

Honorářový sazebník

Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2002 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami.

1. 250 Kč/hod. – 1000 Kč/hod.
Základním kritériem pro určení výše honoráře je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
O výši honoráře rozhodují jednotliví organizátoři, tj. VS ČSK, regionální VS a OSK.

2. Smluvní odměna do 25 000 Kč/akce
Vícedenní akce
Kritériem je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
Odměna od 1000 Kč/hod. do 2000Kč/hod. u jednodenní akce nebo smluvní odměna do 25 000 Kč/ vícedenní akce musí být schváleny ředitelem VS a statutárním zástupcem ČSK.

3. Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce
Výjimečná akce (např. význačný zahraniční lektor)
Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce musí být schválena představenstvem ČSK.

Pravidla pro výběrová řízení

1. Představenstvo OSK vypracuje a schválí podmínky (důvody), za kterých navrhuje nenavázat smluvní vztah se ZP.
2. Předloží je ke schválení sněmu OSK.
3. Sněm OSK pověří člena sněmu dané oblasti k předložení návrhu na sněmu ČSK, včetně doby trvání.
4. Sněm ČSK podmínky (důvody) projedná a veřejným hlasováním se k záležitosti vyjádří.
5. V usnesení sněmu ČSK bude oznámeno, která OSK a na jakou dobu bude zaujímat jiné stanovisko k výběrovým řízením, než je obecné stanovisko ČSK.