wqfqwf 34. jednání sněmu - ČSK

34. jednání sněmu


Název: XXXIV. sněm
Termín: 18. – 19. května 2002
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 18. 5. z 92 členů sněmu přítomno 80 s hlasovacím právem, 5 náhradníků, dne 19. 5. je z 92 členů sněmu přítomno 78 s hlasovacím právem, 6 náhradníků, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Richard Benko, MUDr. Robert Houba, MUDr. Dušan Pavlíček. Volební komise zvolila za svého mluvčího MUDr. Roberta Houbu.
3. Sněm vyslechl zprávy za uplynulé období: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK.
4. Sněm ČSK přijal následující prohlášení: “Sněm ČSK vyzývá ostatní komory, aby respektovaly zákon o komorách, podle kterého jsou nepolitickými organizacemi, a aby se ve své činnosti vyvarovaly jakýchkoliv politických aktivit.”
5. Sněm vzal na vědomí zprávu dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o., kterou přednesl MUDr. Jiří Jandl.
6. Sněm neschválil návrh OSK Praha 1 na postup zástupce OSK při výběrových řízeních na uzavření nových smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.
7. Sněm byl seznámen se stavem plnění úkolů za období od XXXIII. sněmu ČSK. Úkoly byly splněny.
8. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2001 přednesenou MUDr. Jiřím Doležalem.
9. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Václava Bednáře o činnosti čestné rady ČSK za její funkční období.
10. Sněm schválil novelu Volebního řádu ČSK s účinností od 18. 5. 2002 a novely Disciplinárního řádu, Licenčního řádu a Stanov ČSK s účinností od 19. 5. 2002.
11. Sněm zvolil čestnou radu ČSK pro funkční období 2002 – 2005 ve složení: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Pavel Brandejs, MUDr. Eva Kyliánová, MUDr. Jaroslav Opravil, MUDr. Libor Liberda, doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc., prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., prof. MUDr. Miroslav Průcha, DrSc., MUDr. Melanie Vacková. Náhradníkem s právem být kooptován byl zvolen MUDr. Jiří Sedláček.
12. Sněm schválil kompetence skupiny pro koupi sídla Kanceláře ČSK:
– komise bude mít právo rozhodnout o koupi domu v poměru 5 : 2.
– právo veta bude mít statutární zástupce nebo revizní komise po informaci zástupce RK.
13. Sněm schválil rozpočet a výši členských příspěvků OSK Praha 2 na rok 2002.
14. Sněm souhlasí s vytvořením reprezentativních certifikátů pro držitele Osvědčení. Náklady na jejich výrobu hradí držitel Osvědčení.