wqfqwf 35. jednání sněmu - ČSK

35. jednání sněmu


Název: XXXV. sněm
Termín: 16. – 17. listopadu 2002
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 16. 11. je z 92 členů sněmu přítomno
84 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, dne 17. 11. je z 92 členů sněmu přítomno
82 s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil program jednání.
3. Sněm vyslechl informaci Dr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci Dr. Hausera o činnosti revizní komise ČSK, prof. Dr. Németha o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období, informaci Dr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2002 a Dr. Chrze o výsledcích jednání týkajících se kategorizace prací z hlediska zdravotního rizika zaměstnanců a OSVČ.
4. Sněm ukládá těm oblastním stomatologickým komorám, které tak dosud neučinily, aby neprodleně zvolily čestné rady a zaslaly do kanceláře ČSK volební protokoly.
5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
6. Sněm doporučuje, aby na území jednotlivých krajů byla zachována státem financovaná zubní LSPP.
7. Sněm ukládá všem oblastním stomatologickým komorám zřídit a nahlásit do 31. 12. 2002 kanceláři ČSK e-mailovou adresu, na kterou bude možno zasílat materiály a informace funkcionářům OSK.
8. Sněm ukládá představenstvu ČSK vytvořit metodiku jmenování, kontrolování a odvolávání znalců ČSK a zacházení se znaleckými posudky.
9. Sněm rozhodl o zrušení 2. věty bodu 14. usnesení XXXIV. sněmu ČSK.
10. Sněm schválil:
· Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2003 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami, který je přílohou usnesení,
· Novelu Finančního řádu ČSK včetně přílohy č. 1 a výše členských příspěvků na rok 2003,
· Rozpočet ČSK na rok 2003,
· Novelu Disciplinárního řádu s účinností od 1. 2. 2003, Licenčního řádu, Volebního řádu a řádu Osvědčování odbornosti s účinností od 17. 11. 2002,
· Statut legislativního výboru sněmu a postup při navrhování řádů ČSK a jejich novel, který je přílohou usnesení. Současně pověřil legislativní výbor, aby do příštího sněmu připravil návrh novely Jednacího řádu ČSK.
11. Sněm ukládá představenstvu ČSK předložit na příštím sněmu novelu řádu Osvědčování odbornosti.
12. Sněm vzal na vědomí zprávu o postupu při rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky ČSK na pomoc zdravotnickým zařízením postižným povodněmi.

Příloha č. 1:
Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2003 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami.

1. 250 Kč/hod. – 1000 Kč/hod.
· Základním kritériem pro určení výše honoráře je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
· O výši honoráře rozhodují jednotliví organizátoři, tj. VS ČSK, regionální VS a OSK.
2. Smluvní odměna do 25 000 Kč/akce
· Vícedenní akce
· Kritériem je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
Odměna od 1000 Kč/hod. do 2000Kč/hod. u jednodenní akce nebo smluvní odměna do 25 000 Kč/ vícedenní akce musí být schváleny ředitelem VS a statutárním zástupcem ČSK.
3. Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce
· Výjimečná akce (např. význačný zahraniční lektor)
Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce musí být schválena představenstvem ČSK.

Příloha č. 2

Statut legislativního výboru

1. Legislativní výbor sněmu ČSK je volen a odvoláván sněmem ČSK na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu ČSK. Spolupracuje s centrálními orgány ČSK, ředitelem kanceláře ČSK, ředitelem vzdělávacího střediska ČSK, advokátní poradenskou kanceláří.
2. Povinností legislativního výboru sněmu ČSK je sledovat a hodnotit návrhy vnitřních řádů a jejich novel předkládaných ke schválení zasedání sněmu. Na základě posouzení návrhů, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek se k nim vyjadřuje.
3. Právem člena legislativního výboru je být včas a komplexně informován o konečném znění veškerých navrhovaných vnitřních řádů a novel i s jejich případným hodnocením, komentářem a právním posudkem. Informaci o konečném znění předává na jednání legislativního výboru jeho členům osobně předkladatel návrhu ihned po té, kdy je konečné znění připraveno, nejpozději tak, aby jednání legislativního výboru mohlo proběhnout v den před projednáváním návrhu sněmem ČSK.
4. K přednesení vyjádření legislativního výboru k projednávanému návrhu volí legislativní výbor svého zpravodaje. Tato skutečnost nebrání ostatním členům legislativního výboru, aby při projednávání novely přednesli svůj osobní názor jako členové sněmu.

Postup při navrhování vnitřních řádů ČSK a jejich novel

1. iniciativa – právo podání návrhu vnitřního řádu ČSK, jeho novely a pod. má představenstvo, revizní komise, čestná rada ČSK, člen sněmu ČSK a jeho prostřednictvím každý člen ČSK – návrh lze podat nejpozději 10 týdnů před konáním sněmu, na kterém má být projednán
2. registrace – Kancelář ČSK – Kancelář do 7 dnů po registraci rozešle návrh všem, kteří mají právo připomínkování
3. připomínkování – představenstvo, revizní komise, čestná rada ČSK a legislativní výbor sněmu – připomínky lze podat do Kanceláře ČSK nejpozději 7 týdnů před sněmem, na kterém má být návrh projednán. Kancelář předá do 7 dnů po uzávěrce příjmu připomínek všechny připomínky předkladateli a všem členům legislativního výboru
4. zpracování připomínek a příprava konečného znění návrhu předkladatelem, předání Kanceláři k rozeslání členům sněmu – nejpozději 5 týdnů před sněmem,
5. jednání legislativního výboru – projednání konečného znění návrhu (s ohledem na připomínky) legislativním výborem za přítomnosti předkladatele a člena představenstva ČSK – nejpozději v den před konáním sněmu, na kterém má být návrh projednán
6. předkládání – předkladatel přednese na jednání sněmu návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – zpravodaj legislativního výboru přednese vyjádření legislativního výboru
8. rozhodnutí – sněm

Zrychlený postup navrhování vnitřních řádů ČSK a jejich novel (lze použít pouze se souhlasem sněmu)
1. iniciativa – představenstvo, revizní komise, čestná rada ČSK – termín: předkladatel požádá na počátku jednání sněmu o souhlas se zrychleným projednáváním a o zařazení návrhu do programu 1. dne sněmu
2. registrace – zařazením do programu sněmu
3. připomínkování – představenstvo, revizní komise, čestná rada ČSK a členové sněmu ČSK – termín: do skončení jednání 1. dne sněmu
4. zpracování – předkladatel – termín: do 1 hod po skončení jednání 1. dne sněmu, ihned předává legislativnímu výboru
5. jednání legislativního výboru – stejně jako v bodu 5. řádného postupu – termín: ihned po obdržení konečného znění návrhu od předkladatele
6. předkládání – při jednání 2. dne sněmu předkladatel přednese návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – stejně jako při řádném postupu
8. rozhodnutí – stejně jako při řádném postupu