wqfqwf 36. jednání sněmu - ČSK

36. jednání sněmu


Název: XXXVI. sněm
Termín: 1. – 2. března 2003
Místo: Průhonice

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 1. 3. z 92 členů sněmu přítomno 82 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, dne 2. 3. je z 92 členů sněmu přítomno 76 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl a schválil výroční zprávy za rok 2002: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK a MUDr. Jaroslava Opravila o činnosti čestné rady ČSK.
3. Sněm vyslechl informace zahraničních hostů Dr. Wolfganga Doneuse, prezidenta DLC, Dr. Jozefa Latkóczyho, prezidenta SKZL a Dr. Jána Gašiče, viceprezidenta SKZL.
4. Sněm vyslechl zprávu člena dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o. Dr. Jiřího Jandla.
5. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Pavla Chrze o statistickém šetření ekonomiky zdravotnických zařízení a schválil zveřejnění výsledků ve stejném rozsahu jako při minulém šetření.
6. Sněm schválil následující novely řádů ČSK:
řádu Osvědčování odbornosti § 7 s účinností od 3. 3. 2003, jeho přílohy č. 4 s účinností od 1. 7. 2003,
Stanov s účinností od 3. 3. 2003,
Přílohy č. 1 Finančního řádu s účinností od 3. 3. 2003,
Disciplinárního řádu s účinností od 3. 3. 2003.
7. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby všechna Opatření představenstva vydaná dle § 16, odst. 4, písm. l) Stanov vhodným způsobem vždy zveřejnilo.
8. Sněm pověřuje představenstvo, aby platnost Osvědčení pro vybranou péči vydaných od 1. 1. 2003 byla dána do souladu s novelou řádu Osvědčování odbornosti.
9. Sněm pověřuje rozpočtový výbor a hospodáře ČSK, aby na květnovém sněmu předložili návrh na úpravu náhrad za ztrátu času.
10. Sněm schválil rozpočet a výši členských příspěvků OSK Praha 2, OSK Brno-město a OSK Praha 1 na rok 2003.
11. Sněm se zabýval odvoláním Dr. Kouby OSK Písek, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice proti rozhodnutí RK OSK a RK ČSK a pověřil legislativní výbor, aby odvolání prošetřil a své stanovisko předložil na jednání XXXVII. sněmu ČSK.
12. Sněm je znepokojen a nesouhlasí s centralistickými snahami ministerstva zdravotnictví, které směřují k posílení role státu při řízení zdravotních pojišťoven. Rovněž nesouhlasí se snahami o omezení výkonu svobodného povolání zubního lékaře. Převážná většina zubních lékařů provozuje soukromé praxe a jen část péče poskytuje na základě veřejné zakázky zdravotních pojišťoven. Jakékoli socializující snahy Ministerstva zdravotnictví ČR o vytvoření tzv. “veřejné služby”, dozorování naší práce systémem hlavního a krajských odborníků, které vrací vývoj zpět před rok 1989, jsou nepřípustné.
13. Sněm vyjádřil podporu postupu představenstva ČSK ve věci podání podnětu veřejnému ochránci práv ke způsobu financování lůžkové péče dle vyhlášky MZ ČR.