wqfqwf 37. jednání sněmu - ČSK

37. jednání sněmu


Název: XXXVII. sněm
Termín: 17. – 18. května 2003
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 17. 5. z 92 členů sněmu přítomno 80 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, dne 18. 5. je z 92 členů sněmu přítomno
75 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl zprávy za uplynulé období: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK,
MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK a MUDr. Jaroslava Opravila o činnosti
čestné rady ČSK.
3. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2002 přednesenou MUDr. Jiřím Doležalem.
4. Sněm se seznámil s návrhem novely zákona o zdravotních pojišťovnách, který předložilo MZ ČR vládě ČR. Pokud by byl tento návrh přijat, závisela by veškerá zásadní rozhodnutí o hospodaření zdravotních pojišťoven pouze na nesouhlasném stanovisku jednoho zástupce státu i při souhlasu všech ostatních členů správních rad zdravotních pojišťoven. Proto s tímto návrhem sněm zásadně nesouhlasí. Odmítá vnášení nedemokratických principů do řízení zdravotních pojišťoven a vyzývá zástupce zaměstnavatelů
a občanů – pojištěnců ve správních radách zdravotních pojišťoven, aby proti těmto snahám razantně vystoupili a nedovolili jejich přijetí.
5. Sněm diskutoval problematiku dětské zubní péče. Ukládá představenstvům oblastních stomatologických komor, aby dbalo na dodržování zákonných norem při provozování zubních praxí a zabránilo provozování tzv. potulných praxí (např. vyšetřování dětí ve školách a školkách, kde není zřízeno registrované zdravotnické zařízení).
6. Sněm doporučuje zveřejňování obecných závěrů vyplývajících z disciplinárních řízení v časopise LKS.
7. Sněm nemá námitek proti předloženému záměru novelizace vnitřních řádů ČSK na změnu systému voleb prezidenta a viceprezidenta ČSK.
8. Sněm schválil výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech komory kategorie B
na 300 Kč/1 hod. a 20% navýšení náhrad za ztrátu času prezidenta a viceprezidenta ČSK s platností
od 1. ledna 2004. Sněm pověřil rozpočtový výbor sněmu, aby na jednání XL. sněmu předložil návrh úpravy na další období.
9. Sněm schválil novelu Stanov a Disciplinárního řádu s účinností od 19. 5. 2003 a Řádu Osvědčování odbornosti ČSK s účinností od 1. 7. 2003.
10. Sněm vyslechl informaci Dr. Odvodyho o šetření legislativního výboru k odvolání Dr. Kouby a rozhodl,
že stížnost Dr. Kouby není oprávněná.
11. Sněm vzal na vědomí informace Dr. Pekárka o možných dopadech novely zákona 220/1991 Sb. a ukládá předsedům oblastních komor, aby se zabývali dopady této novely na činnost a financování budoucích krajských orgánů ČSK.
12. Sněm vyslechl zprávu Dr. Slacha o činnosti komise pro získání sídla ČSK.
13. Sněm vyslechl informaci Dr. Švábové o ukončení a vyúčtování Sbírky na pomoc zdravotnickým zařízením postiženým povodněmi v roce 2002.
14. Sněm pověřil rozpočtový výbor, aby připravil finanční podmínky případných firemních prezentací
na jednání sněmu ČSK.
15. Sněm vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se zhoršující situací ve financování ambulantních zdravotnických zařízení v souvislosti s opožďováním plateb VZP ČR.

V Brně, dne 18. 5. 2003