wqfqwf 38. jednání sněmu - ČSK

38. jednání sněmu


Název: 38. sněm
Termín: 22. – 23. listopadu 2003
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 22. 11. je z 92 členů sněmu přítomno 85 s hlasovacím právem, 3 náhradníci,
dne 23. 11. je z 92 členů sněmu přítomno 84 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil program jednání.
3. Sněm vyslechl informaci Dr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci Dr. Hausera o činnosti revizní komise ČSK, Dr. Opravila o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci Dr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2003.
4. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
5. Sněm ukládá členům výboru pro vysoké školy vypracovat návrh na rozšíření pravidel pro čerpání účtu klinik.
6. Sněm schválil text dopisu kongresu ODS, v němž jej seznámil se svým názorem na připravovanou novelu zákona č. 220/1991 Sb., který je přílohou tohoto usnesení.
7. Sněm schválil:
a) Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2004 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami, který je přílohou usnesení.
b) Novelu přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK 2004 včetně výše ročního členského příspěvku a výše jednorázového účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla Komory. Roční členský příspěvek a jednorázový účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla Komory se hradí v jedné částce.
c) Rozpočet ČSK na rok 2004, novelu Organizačního řádu ČSK, Stanov ČSK, Volebního řádu ČSK, Disciplinárního řádu ČSK a Licenčního řádu ČSK s účinností od 23. 11. 2003, Stavovského řádu ČSK, který nabývá s výjimkou § 10 odst. 5 písm. f) účinnosti dnem vydání ve zvláštní příloze časopisu LKS. Paragraf 10 odst. 5 písm. f) nabývá účinnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne vydání tohoto řádu ve zvláštní příloze časopisu LKS a řádu Osvědčování odbornosti ČSK s účinností od 1. 4. 2004.
8. Sněm si je vědom nedostatku finančních prostředků ve veřejném zdravotním pojištění
a ukládá představenstvu, aby připravilo návrh změny přílohy č. 1 a č. 4 zákona 48/1997 Sb. Sněm ukládá představenstvu připravit na příští jednání sněmu programový blok na téma financování privátních praxí prostřednictvím přímých plateb.
9. Sněm jednomyslně podpořil postup představenstva ČSK v rámci Koalice ambulantních lékařů v souvislosti s krizí veřejného zdravotního pojištění v ČR. V případě nesplnění podmínek adresovaných ministerstvu zdravotnictví ČR vyzývá členy ČSK k výstražnému omezení provozu svých ordinací dne 6. 1. 2004.

V Karlových Varech, dne 23. 11. 2003

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Alena Mitterová, koordinátor jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Dopis kongresu ODS
V Karlových Varech dne 22. 11. 2003

Vážení přátelé,

cítíme určitou spojitost mezi konáním Vašeho kongresu v Luhačovicích a 38. sněmu České stomatologické komory, který se koná ve stejné době v Karlových Varech. Kromě toho, že se oba konají v lázeňských městech, se oba zabývají závažnými problémy společnosti, náš sněm především problémy poskytování zubní péče.

Obracíme se na váš kongres s nadějí, že v době, kdy vládní koalice nechce slyšet náš názor a racionální argumenty, budete to právě vy, kdo nás vyslechne. Jedná se zejména o formu členství v České stomatologické komoře. Jsme si vědomi, že nepovinné členství by vedlo v konečných důsledcích k nutnému nárůstu počtu státních úředníků, kteří budou vykonávat činnosti, které doposud provádí Česká stomatologická komora.

Po více než deseti letech úspěšné činnosti České stomatologické komory, při níž povinné členství nepřineslo problémy, ani se neobjevily výrazné hlasy pro jeho zrušení, jsme si jisti, že:

1. Jen profesní organizace s povinným členstvím poskytovatelů zubní péče, s demokratickou strukturou a pravomocemi stanovenými zákony, může zaručit a posoudit odbornou a etickou úroveň poskytované zubní péče.
2. Jen profesní organizace s povinným členstvím může garantovat odbornost, kvalitu, dostupnost a kontinuitu dalšího vzdělávání zubních lékařů
a vytvářet pro ně podmínky.
3. Jen profesní organizace s povinným členstvím může být informovaným a fundovaným partnerem státních orgánů.
4. Jen profesní organizace s povinným členstvím může uhájit rovnoprávné postavení českých zubních lékařů v Evropské unii a českým občanům zajistit evropskou úroveň péče.
5 Jen profesní komora vykonává tyto funkce bez nároků na čerpání finančních prostředků státu, a to bez nekvalifikovaných a často účelových zásahů státních úředníků, které způsobily současnou těžkou finanční krizi zdravotnictví.

S přáním úspěchu jednáním v obou lázeňských městech

členové sněmu
České stomatologické komory

Honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2004
Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami.

1. 250 Kč/hod. – 1000 Kč/hod.
· Základním kritériem pro určení výše honoráře je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
· O výši honoráře rozhodují jednotliví organizátoři, tj. VS ČSK, regionální VS a OSK.
2. Smluvní odměna do 25 000 Kč/akce
· Vícedenní akce
· Kritériem je zkušenost lektora, počet účastníků a počet bodů v kreditním systému.
Odměna od 1000 Kč/hod. do 2000Kč/hod. u jednodenní akce nebo smluvní odměna do 25 000 Kč/ vícedenní akce musí být schváleny ředitelem VS a statutárním zástupcem ČSK.
3. Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce
· Výjimečná akce (např. význačný zahraniční lektor)
Smluvní odměna nad 25 000 Kč/akce musí být schválena představenstvem ČSK.