wqfqwf 4. jednání sněmu - ČSK

4. jednání sněmu


Název: IV. sněm
Termín: 13. a 14. června 1992
Místo: Karlovy Vary

USNESENÍ PRVNÍHO DNE

Sněm konstatuje, že se z 89 pozvaných členů zúčastnilo 79. Sněm je tedy usnášeníschopný.

 1. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Pekárka o činnosti ČSK a vyslovil s ní souhlas.
 2. Sněm zvolil při doplňovacích volbách do představenstva ČSK MUDr. Jiřího Dosoudila.
 3. Sněm vzal na vědomí zprávu předsedy Čestné rady MUDr. Václava Bednáře. Sněm rozhodl o prodloužení mandátu Čestné rady do doby konání příštího sněmu.
 4. Sněm vyslechl průběžnou zprávu MUDr. Pavla Chrze o rozboru hospodaření ČSK za l. čtvrtletí tohoto roku.
 5. Sněm schválil založení sociálního fondu ve výši 10.000,- Kčs.
 6. Sněm schválil Revizní řád ČSK s těmito změnami:
  a) v § 2 doplnit odstavec 1 o slova: “předseda OSK nebo prezident ČSK”,
  b) v § 3, odstavci 11 doplnit znění o slovo „Revizní komise je v odůvodněných případech oprávněna kontrolovat splnění…“,
  c) v § 3 se vypouští odstavec 12.
 7. Zkušenosti s VZP – sněm požaduje, aby l. atestace ve stomatologii byla uznána jako dostačující kvalifikace pro výkon funkce revizního lékaře v oboru stomatologie.
 8. Sněm se seznámil se zkušenostmi se zakládáním soukromých stomatologických praxí v jednotlivých oblastech.
 9. Sněm pověřil Představenstvo, aby předalo Radě odborníků k oponentuře údaje o reálných časech a normativním minimálním přístrojovém vybavení, převzaté z písemných materiálů o minimálních nákladech stomatologické péče. Tyto reálné časy a minimální přístrojové vybavení budou poté závazným stanoviskem ČSK ve smyslu § 2 odstavec 1, písmeno „i“ zákona ČNR č. 220 o komorách.
 10. Sněm ČSK odmítá poslední znění redakce Seznamu výkonů, protože opět obsahuje závažné nedostatky (a to v kapitole 9) a protože je v rozporu s názory ČSK, vznesenými při posledním dohodovacím řízení o tomto předpisu.

USNESENÍ DRUHÉHO DNE

1. Sněm se podrobně zabýval rozborem MUDr. Václava Bednáře ke Stavovskému řádu. Pracovní verze Stavovského řádu bude otištěna v nejbližším možném termínu v časopise LKS. Sněm vyzývá členy ČSK k zasílání připomínek ke Stavovskému řádu tak, aby mohl být přijat na příštím Sněmu ČSK.

2. Sněm se seznámil s návrhem na organizaci Týdne prevence, který přednesl MUDr, Jiří Pekárek. Ten také informoval Sněm o udělení osvědčení ČSK zubním pastám firem Colgate-Palmolive a Procter & Gamble. Předložená kolekce zubních past firmy Colgate-Palmolive získala navíc ohodnocení „Výrobek roku“. Sněm doporučuje organizovat Týden prevence ve stomatologii dle uvážení jednotlivých stomatologických komor a členů ČSK, jako vyjádření zásadního nesouhlasu s érou zdravotnictví, která právě končí a ve které problematika stomatologie nebyla řešena.

3. Sněm požaduje vytváření podmínek pro svobodný výkon povolání v zubního lékaře a pro důstojnou privatizaci naší profese.