wqfqwf 4. sjezd LKS - ČSK

4. sjezd LKS


Název: 4. sjezd LKS
Termín: 28. ledna 1991
Místo: Praha, budova OAC Vodní stavby

Sněm se uskutečnil dne 28. 1. 1991 v Praze.
Sněmu se zúčastnilo 70 řádných členů ze 70 oblastí, tj. 100%, dále 19 členů za okresy a 5 hostů.

1. Sněm schválil:
a) zprávu prezidenta LKS MUDr. Pekárka za uplynulé období,
b) rozhodnutí MUDr. Pekárka odstoupit z funkce hlavního odborníka MZ ČR pro obor stomatologie,
c) zprávu o hospodaření za rok 1990,
d) zprávu revizní komise o činnosti LKS v roce 1990,
e) návrh rozpočtu na rok 1991,
f) text Prohlášení Sněmu a Rady LKS ČR.

2. Sněm projednal a schválil:
a) návrh výše členských příspěvků pro rok 1991, který bude činit nejvýše 1% z čistého ročního příjmu, přičemž 200.- Kčs bude určeno pro centrum a zbylá část pro jednotlivé oblasti dle vyjádření jejich členů. Příspěvek je splatný do 30. 4. 1991. Ti členové LKS, kteří do této doby nezaplatí, pozbudou členství. Pro obnovu členství bude třeba znovu zaplatit registrační poplatek,
b) registrační poplatek i nadále ve výši 50.- Kčs,
c) návrh pořádat všechna další zasedání sněmu v mimopracovních dnech.

3. Sněm se jednomyslně ztotožnil se zněním dopisu ministru zdravotnictví České Republiky MUDr. Bojarovi, CSc., předsednictvu ČNR a který byl zároveň zaslán redakci Zdravotnických novin.

4. Sněm jednohlasně vyjádřil své stanovisko k současné situaci ohledně uznání svébytnosti LKS v prohlášení určeném k publikaci v tisku.

5. Sněm schválil, aby na další zasedání sněmu, konané 4. 5. 1991 byli přizváni zástupci ČNR a MZ ČR.