wqfqwf 40. jednání sněmu - ČSK

40. jednání sněmu


Název: 40. sněm
Termín: 15. – 16. května 2004
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 15. 5. z 92 členů sněmu přítomno 74 s hlasovacím právem, 7 náhradníků, dne 16. 5. je z 92 členů sněmu přítomno
75 s hlasovacím právem, 5 náhradníků, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl zprávy za uplynulé období: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK,
MUDr. Františka Hausera o činnosti revizní komise ČSK a MUDr. Jaroslava Opravila o činnosti
čestné rady ČSK.
3. Sněm je znepokojen skutečností, že dosud nedošlo k nápravě legislativní chyby týkající se způsobu vedení účetnictví v nestátních zdravotnických zařízeních. Vyzývá všechny své členy
k jednání s poslanci a senátory v jejich oblastech o nutnosti urychleného řešení novelou zákona
č. 160/1992 Sb.
4. Sněm zásadně odmítá případné zpětné krácení plateb zdravotními pojišťovnami za již poskytnutou zdravotní péči.
5. Sněm vzal na vědomí informaci:

 • Dr. Hausera, předsedy revizní komise ČSK, o pozastavení rozhodnutí oblastního shromáždění OSK Zlín ze dne 10. prosince 2003 v bodě 8, protože je v rozporu s právními předpisy a řády Komory a o předložení rozhodnutí revizní komise ČSK představenstvu Komory,
 • Dr. Pekárka, prezidenta České stomatologické komory, o rozhodnutí představenstva Komory
  o dalším postupu.
  6. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2003 přednesenou MUDr. Jiřím Doležalem.
  7. Sněm vyslechl zprávu člena dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o. Dr. Jiřího Jandla.
  8. Sněm upozorňuje všechny členy ČSK na nutnost důsledného dodržování metodiky vykazování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
  9. Sněm schválil novelu Organizačního řádu ČSK – přechodná ustanovení s účinností
  od 16. 5. 2004.
  10. Sněm ukládá představenstvu komory, aby do příštího sněmu Komory předložilo návrh nového Řádu osvědčování odbornosti.
  11. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby získalo stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
  k problematice výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb. a předalo ho jednotlivým oblastním komorám.
  12. Sněm neschválil finanční příspěvek pro občanské sdružení AD HOMINEM.
  13. Sněm pověřuje jednotlivé oblastní stomatologické komory, aby vypracovaly seznamy zubních lékařů, kteří mají volnou kapacitu k registraci nových pacientů.

  V Brně, dne 16. 5. 2004

  Ověřili:
  MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
  MUDr. Zdeňka Šustová, koordinátor jednání
  MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise