wqfqwf 41. jednání sněmu - ČSK

41. jednání sněmu


Název: 41. sněm
Termín: 6. – 7. listopadu 2004
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 6. 11. je z 92 členů sněmu přítomno 86 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, dne 7. 11. je z 92 členů sněmu přítomno 83 s hlasovacím právem, 4 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil program jednání.
3. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Robert Houba, MUDr. Zuzana Vystrčilová, MUDr. Jan Knára. Volební komise zvolila za svého mluvčího MUDr. Roberta Houbu.
4. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci MUDr. Alhaboubiho o činnosti revizní komise ČSK, prof. MUDr. Németha DrSc. o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci RNDr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2004.
5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
6. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2005, novelu přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK na rok 2005 a honorářový sazebník platný pro všechny vzdělávací akce pořádané v roce 2005 Vzdělávacím střediskem ČSK, regionálními vzdělávacími středisky a oblastními stomatologickými komorami.
7. Sněm zvolil prezidentem České stomatologické komory na funkční období 2005 – 2009 MUDr. Jiřího Pekárka.
8. Sněm přijal prohlášení k situaci ve zdravotnictví, které je přílohou tohoto usnesení.
9. Sněm schválil novelu Organizačního řádu Stanovy s účinností od 7. 11. 2004.
10. Sněm vyhověl odvolání MUDr. Yvetty Sochové, zrušil rozhodnutí představenstva ČSK ze dne 3. 9. 2004 a rozhodl udělit MUDr. Yvettě Sochové Osvědčení Praktický zubní lékař s osvědčením odbornosti.

V Karlových Varech, dne 7. 11. 2004

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Jiří Ševčík, koordinátor jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise