42. jednání sněmu


Název: 42. sněm
Termín: 26. – 27. února 2005
Místo: Praha
 • 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise. Dle prezenční listiny je dne 26. 2. z 92 členů sněmu přítomno 73 členů s hlasovacím právem,
  2 náhradníci, dne 27. 2. je z 92 členů sněmu přítomno 72 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
  2. Sněm vyslechl a schválil výroční zprávy za rok 2004: MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK, MUDr. Faeze Alhaboubiho o činnosti revizní komise ČSK a MUDr. Jaroslava Opravila o činnosti čestné rady ČSK.
  3. Sněm vyslechl vystoupení hostů v rámci diskusního panelu Ing. Jiřiny Musílkové, ředitelky VZP ČR, Ing. Ladislava Friedricha, prezidenta SZP ČR a MUDr. Dalibora Štambery, náměstka ministryně zdravotnictví.
  Z vystoupení hostů a dostupných informací vyplývá, že vážná situace v českém zdravotnictví trvá, exekutiva ji neřeší, návrhy, o kterých se dozvídáme, i nadále vzbuzují obavy z možného ohrožení a omezení nezávislého výkonu povolání. Sněm potvrzuje své stanovisko vyjádřené v prohlášení sněmu ze dne 7. 11. 2004 a vyzývá členy ČSK, aby pečlivě sledovali další vývoj ve zdravotnictví ČR a byli připraveni přijmout veškerá nezbytná opatření, která uchrání jejich praxe před zánikem a zachovají dostupnost kvalitní stomatologické péče.
  4. Sněm schválil novelu Organizačního řádu – Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů s účinností od 1. 4. 2005
  a novelu Organizačního řádu – Finanční řád s účinností od 27. 2. 2005.
  5. Sněm schválil rozpočet, výši NZČ a výši členských příspěvků OSK Praha 2 a OSK Brno-město na rok 2005.
  6. Sněm vyslechl zprávu MUDr. Pavla Chrze o statistickém šetření ekonomiky zdravotnických zařízení a schválil zveřejnění výsledků ve stejném rozsahu jako při minulém šetření.
  7. Sněm se usnesl, že jednání 44. sněmu se bude konat ve Františkových Lázních.

  V Praze dne 27. 2. 2005

  Ověřili:
  MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
  MUDr. Alena Mitterová, koordinátor jednání
  MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise