44. jednání sněmu


Název: 44. sněm
Termín: 12. – 13. listopadu 2005
Místo: Františkovy Lázně

1. Dle prezenční listiny je z 92 členů sněmu dne 12.11. přítomno 84 členů s hlasovacím právem a 2 náhradníci, dne 13.11. přítomno 80 členů s hlasovacím právem a 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm zvolil pro funkční období 2005 – 2009 mandátovou komisi ve složení: MUDr. Jan Knára, MUDr. Vlastimil Říčař, MUDr. Jan Netolický a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Černý, MUDr. Dušan Pavlíček, MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Taťána Vrbková, MUDr. Zdeněk Kučerňák, MUDr. Richard Klail.
3. Po potvrzení počtu přítomných členů sněmu členem mandátové komise sněm schválil program jednání a zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Tomáš Čáslava, MUDr. Lenka Konupčíková, MUDr. Richard Benko. Volební komise zvolila za svého mluvčího MUDr. Tomáše Čáslavu.
4. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci MUDr. Al Haboubiho
o činnosti revizní komise ČSK, MUDr. Zdeňky Šustové o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci RNDr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2005.
5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
6. Sněm schválil strategii ČSK na funkční období 2005 – 2009 a hlavní úkoly ČSK na rok 2006.
7. Sněm rozhodl, že řádné zasedání sněmu ČSK bude od roku 2006 svoláváno dvakrát ročně a vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2006.
8. Sněm zvolil pro funkční období 2005 – 2009 rozpočtový výbor ve složení: MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Milan Řezáč a legislativní výbor ve složení: MUDr. Jan Černý, MUDr. Tomáš Čáslava, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Jan Netolický, MUDr. Radek Peřina. Sněm schválil pro funkční období 2005 – 2009 výbor pro vysoké školy ve složení: MUDr. Daniel Ott, MUDr. Petra Hliňáková, MUDr. Romana Ivančáková, MUDr. Tomáš Čáslava, MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D., MUDr. Jan Netolický.
9. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2006, novelu přílohy č. 1 a č. 2 Finančního řádu ČSK na rok 2006 a honorářový sazebník ČSK s účinností od 1. 1. 2006.
10. Sněm schválil novelu Organizačního řádu Stanovy, Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů včetně přílohy č. 1 s účinností od 1. 1. 2006.
11. Sněm upozorňuje všechny členy ČSK na nutnost pečlivě kontrolovat obsah jakýchkoliv dodatků smluv se zdravotními pojišťovnami před jejich podpisem a na využití možnosti konzultace
s představiteli OSK nebo ČSK.
12. Sněm diskutoval problematiku oceňování a prodeje privátních praxí a pověřuje statutární zástupce ČSK, aby se touto problematikou nadále zabývali.
13. Sněm přijal prohlášení k situaci ve zdravotnictví, které je přílohou tohoto usnesení.

Ve Františkových Lázních, dne 13. 11. 2005

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Robert Houba, koordinátor jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Příloha usnesení 44. sněmu ČSK – Františkovy Lázně, 13.11.2005

PROHLÁŠENÍ 44. SNĚMU ČSK K SITUACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Delegáti 44. sněmu České stomatologické komory vyjadřují vážné znepokojení nad současným vývojem ve zdravotnictví. Mnohaletá bezkoncepčnost resortu je v poslední době maskována arogancí státní moci, odváděním pozornosti od skutečných příčin hluboké krize a vyřizováním sporů v osobní rovině. Zdůrazňujeme, že ani výměna ministra, ani jakékoli změny ve vedení VZP ČR nemohou vyřešit zásadní problémy, pokud nedojde k hlubokým systémovým změnám. Jsme přesvědčeni, že ke krizi vedly v minulosti následující kroky:
1) nedostatečná koncepční práce ministerstva zdravotnictví:
2) zpolitizování některých témat (např. finanční spoluúčast)
3) chybné ministerské vyhlášky
4) nedostatečná platba státu za jím placené pojištěnce
Hledání viníka na půdě zdravotních pojišťoven, uvalení nucené správy na VZP ČR a tlak na odvolání jejího vedení považujeme za odvádění pozornosti od pravých příčin finančního deficitu. Žádáme proto, aby v období do parlamentních voleb v roce 2006 již nebyly ze strany státu činěny žádné nevratné a nepromyšlené kroky, zejména v oblasti legislativy. Pokud tak nebylo učiněno dosud, pak alespoň tento čas je třeba využít k trpělivé práci na ekonomicky životaschopné reformě zdravotnictví.