wqfqwf 45. jednání sněmu - ČSK

45. jednání sněmu


Název: 45. sněm
Termín: 13. – 14. května 2006
Místo: Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 13.5. z 92 členů sněmu přítomno 84 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, dne 14.5. je z 92 členů sněmu přítomno 80 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm vyslechl informace o činnosti ČSK za období od 44. sněmu ČSK a přijal stanovisko k současné situaci ve zdravotnictví, které je součástí usnesení. Ukládá svým členům, aby s tímto stanoviskem co nejdříve seznámili členy svých OSK.
3. Sněm vyslechl informace Dr. Al Haboubiho o činnosti revizní komise v roce 2006
a Dr. Šustové o činnosti čestné rady v roce 2006.
4. Sněm schválil zprávu Dr. Doležala o hospodaření ČSK za rok 2005.
5. Sněm schválil zprávu Dr. Jandla o činnosti Střediska služeb, s.r.o. za rok 2005.
6. Sněm ukládá Kanceláři ČSK, aby zveřejnila na webových stránkách prezentaci Dr. Jána Gašiče, prezidenta Slovenské komory zubných lekárov.
7. Sněm schválil novelu Organizačního řádu – Stanovy a Revizní řád, Disciplinárního řádu
a Volebního řádu s účinností od 13. 5. 2006.
8. Sněm schválil novelu Řádu o celoživotním vzdělávání ČSK včetně jeho přílohy č. 1 s účinností od 14. 5. 2006.
9. Sněm schválil výroční zprávy za rok 2005 o činnosti ČSK, o činnosti revizní komise ČSK
a o činnosti čestné rady ČSK.
10. Sněm ukládá svým členům, aby informovali členy OSK o konání valné hromady ČSK
a zdůraznili význam jejich účasti vzhledem k vážnosti současné situace ve zdravotnictví.
11. Sněm schválil rozpočty na rok 2006 OSK Brno-město, Chomutov, Praha 2 a Znojmo.
12. Sněm konstatuje, že všechny úkoly zadané 44. sněmem byly splněny.
13. Sněm ukládá oblastním stomatologickým komorám, aby projednaly problematiku organizace a financování právní poradny členům ČSK.

V Brně, dne 14. 5. 2006

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Zuzana Vystrčilová, koordinátorka jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Příloha usnesení 45. sněmu ČSK – Brno

Prohlášení 45. sněmu České stomatologické komory

Česká stomatologická komora se ostře ohrazuje proti současnému zneužití zdravotnictví v předvolebním období. Odmítáme být bezprávnými otroky ve službách státu, jimž jsou pouze diktovány povinnosti a zásadně omezována práva. Opakovaně zdůrazňujeme, že zejména v tomto čase nelze narychlo a bez předchozí hluboké a koncepční analýzy přijímat žádná zásadní právní rozhodnutí. To se týká i smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, jejichž platnost právě končí.

Snahu Ministerstva zdravotnictví ČR o vydání novely vyhlášky o rámcových smlouvách, jež by jednostranně diktovala smluvní podmínky, naprosto striktně odmítáme. Jednostranné vydání vyhlášky bez předchozích dohodovacích jednání by bylo v rozporu s článkem 79 odst. 3 Ústavy ČR, neboť Ministerstvo zdravotnictví ČR k němu není zákonem zmocněno. Nejednalo by se o oboustranně přijatelný smluvní vztah, ale o hanebný a zneužívající diktát státu nejenom vůči jedné skupině obyvatel.

K tomuto prohlášení nás vede dosavadní platná legislativa, právní analýzy návrhů vyhlášky, společenský kredit a hluboká znalost zdravotnické problematiky. Tedy atributy, jež současné vedení Ministerstva zdravotnictví ČR důsledně ignoruje a porušuje.

Zdůrazňujeme, že v této zemi není pácháno pouze zjevné mocenské násilí, např. v podobě policejní zvůle. Celé početné skupiny obyvatel jsou postihovány skrytým, ale o to zákeřnějším násilím. Zdravotníci a jejich pacienti jsou jedněmi z nich a je naší povinností proti tomu protestovat.

Vážení členové vlády, vaše nečinnost z vás činí spoluviníky! To, že pouze přihlížíte destruktivnímu počínání ministra Ratha, je neomluvitelné a z této spoluzodpovědnosti se nemůžete vyvinit! Uvědomte si, že vaše nezodpovědné chování během volebního období zhodnotíme my i většina občanů již za tři týdny při volbách.

V Brně dne 13. května 2006