wqfqwf 46. jednání sněmu - ČSK

46. jednání sněmu


Název: 46. sněm
Termín: 11. – 12. listopadu 2006
Místo: Františkovy Lázně

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je z 92 členů sněmu dne 11.11. přítomno 82 členů s hlasovacím právem a 3 náhradníci, dne 12.11. přítomno 80 členů s hlasovacím právem a 3 náhradníci, před přijetím usnesení 78 členů s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný. Sněm schválil program jednání.
2. Sněm vyslechl informaci MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK, informaci MUDr. Faeze Al Haboubiho o činnosti revizní komise ČSK, MUDr. Zdeňky Šustové o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2006.
3. Sněm vzal na vědomí stanovisko čestné rady ČSK k otázce možnosti zrušení registrace pojištěnce zubním lékařem.
4. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly.
5. Sněm ukládá představenstvu ČSK vydat v časopise LKS metodický návod postupu ošetřování a vykazování poskytnuté zdravotní péče zahraničním pojištěncům.
6. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2007, novelu přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK na rok 2007 a honorářový sazebník ČSK s účinností od 1. 1. 2007.
7. Sněm schválil novelu Disciplinárního řádu ČSK s účinností od 1.1.2007, a novelu přílohy č. 1 Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů s účinností od 1. 1. 2007.
8. Sněm schválil pravidla čerpání Účtu klinik, která jsou přílohou usnesení.
9. Sněm schválil hlavní úkoly ČSK na rok 2007 a vzal na vědomí harmonogram důležitých akcí ČSK pro rok 2007.
10. Sněm ukládá představenstvu ČSK v nejbližším možném termínu zorganizovat školení pro znalce ČSK.
11. Sněm schválil pravidla pro fungování právní poradny od 1.1.2007, která jsou přílohou usnesení.
12. Sněm schválil s účinností od 46. sněmu ČSK postup ověření přítomnosti účastníků sněmu. Při každém jednání sněmu bude prováděna poslední prezence účastníků před přijetím usnesení. V případě absence účastníka sněmu podle této prezenční listiny bude jeho NZČ snížena o 5 hodin.
13. Sněm pověřuje statutární zástupce ČSK k jednání s pojišťovnami o skupinovém pojištění proti riziku pracovní neschopnosti.

Ve Františkových Lázních, dne 12. 11. 2006

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Eduard Cimbura, koordinátor jednání
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise

Příloha k bodu 8:

Pravidla pro čerpání z účtu klinik
Účet klinik jsou finanční prostředky schvalované každoročně sněmem ČSK k podpoře pracovníků klinik a dalšího vzdělávání podle bodů I. – III. těchto pravidel.

I. Stáže, kongresy, sympozia

1) Základní podmínky:

Příspěvek se povoluje pouze pro účast na zahraničním praktickém kurzu či stáži nebo pro aktivní účast autora na mezinárodním kongresu či sympoziu. Žadatel se zavazuje splnit individuálně stanovené závazky vůči ČSK (zejména předání získaných informací a zkušeností našim zubním lékařům minimálně formou odborného článku v časopisu LKS). Příspěvek lze žadateli přiznat, pouze pokud splnil všechny uvedené závazky vzniklé předchozím čerpáním účtu klinik. Pokud tyto závazky nesplnil, nebude se po 5 let k jeho žádosti přihlížet.

Z důvodu spravedlivého posouzení všech žádostí pro čerpání prostředků z účtu klinik je stanoven termín 28.2. pro daný kalendářní rok k zaslání alespoň předběžných požadavků jednotlivých kandidátů (včetně předpokládané výše finančních prostředků). Žádosti zaslané po tomto datu budou posouzeny podle stejných podmínek, žadatel se ovšem vystavuje riziku, že omezené prostředky již budou vyčerpány.

2) Kritéria pro možnost čerpání fondu klinik pro jednotlivce:

Tabulka kritérií žadatele

Věk více než 45 let

0 b
35 – 45 let

3 b
do 35 let

6 b
Dosavadní spolupráce s
ČSK*
žádná

0 b
malá

1 b
bohatá

3 b
Vyjádření přednosty kliniky nedoporučuje

0 b
———————— doporučuje

5 b
Dosavadní čerpání z účtu
za posledních 5 let
více než 2x

0 b
1 – 2x

2 b
nečerpal

5 b
Typ účasti ———————— poster

2 b
přednáška, stáž

3 b
Počet žadatelů na danou
akci
více z 1 kliniky

0 b
i z jiných klinik

3 b
sám za ČR

5 b
Typ akce tuzemská

0 b
mezinár. kongres, sympozium

1 b
stáž v zahraničí

3 b
Minimální počet bodů pro kladné posouzení žádosti činí 21 bodů

· Poznámka: spoluprací s ČSK se rozumí zejména aktivní účast na PDD, publikování v časopisu LKS a vedení přednášek a kurzů pro Vzdělávací středisko ČSK, vždy v posledních 5 letech.

Výbor pro vysoké školy (dále jen VVŠ) posoudí nárok žadatele podle výše uvedené tabulky, zváží oprávněnost objemu požadovaných finančních prostředků a spolu s případným komentářem žádost doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK, které rozhodne o definitivním čerpání a výši příspěvku.

II. Čerpání účtu klinik pro odborné akce pořádané klinikami a odbornými společnostmi

Žádosti o tyto odborné akce posoudí VVŠ podle jejich kvality a přínosu pro členy ČSK, vyjádří se k požadované výši příspěvku a doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK k rozhodnutí přiznání příspěvku.

III. Pomůcky pro další vzdělávání lékařů

Pokud nebude účet klinik k 31.10. daného kalendářního roku vyčerpán, rozdělí se jeho zůstatek na jednotlivé kliniky rovnoměrně v limitu maximálně 15 000 Kč pro jednu kliniku. k možnému čerpání prostředků účtu na pomůcky pro další vzdělávání zubních lékařů (včetně publikací v tištěné či digitální formě a digitálních výukových programů).

Konkrétní žádosti o čerpání prostředků pro učební pomůcky předkládá v rozmezí daného časového limitu přednosta kliniky. Žádosti posoudí VVŠ a doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK k rozhodnutí přiznání příspěvku.

IV. Pravidla čerpání

Z účtu klinik mohou podle výše uvedených pravidel čerpat především kliničtí pracovníci příspěvek na účast na stážích, kongresech a sympoziích. Dále lze čerpat finanční prostředky na pořádání odborných akcí klinikami a odbornými společnostmi a na pořízení pomůcek pro další vzdělávání lékařů. Přiznání příspěvku z účtu klinik doporučuje výbor pro vysoké školy sněmu ČSK ke schválení představenstvu ČSK. Pokud představenstvo ČSK rozhodne v rozporu s doporučením VVŠ zdůvodní svoje stanovisko sněmu ČSK.

V. Závěrečné ustanovení

Pravidla pro čerpání z účtu klinik schválil sněm ČSK dne 12.11.2006 a nabývají účinnosti dnem 1.1.2007.

Příloha k bodu 11:

Právní poradna ČSK od 1. ledna 2007Individuální dotazy
– ČSK bude právní poradnu hradit Mgr. Slavíkovi jako dosud a každý individuální tazatel by hradil 400 Kč na účet ČSK.
– Právník přijme dotaz, zpracuje ho, Komora provede kontrolu odpovědi a úhrady, právník zašle odpověď tazateli.

Právní poradna pro orgány OSK
A) hrazená Komorou
– OSK pošle dotaz, který se týká chodu oblastní komory nebo disciplinárního řízení, do Kanceláře ČSK.
– Pokud pověřený zaměstnanec zná problematiku a odpověď, odpoví sám.
– Pokud pověřený zaměstnanec nezná problematiku a nemůže zajistit odpověď v rámci Kanceláře, dotaz předá do právní poradny nebo jinému konzultantovi.
– V Kanceláři bude vedena statistika dotazů.
B) nehrazená Komorou
Individuální spolupráce právníka přímo s OSK. Platbu hradí oblastní komora na základě faktury vystavené právníkem.