47. jednání sněmu


Název: 47. sněm
Termín: 19. – 20. května 2007
Místo: Brno
 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 19.5. z 92 členů sněmu přítomno 85 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, dne 20.5. je z 92 členů sněmu přítomno 83 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, před přijetím usnesení 77 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
 2. Sněm rozhodl, že jeho jednání se mohou účastnit MUDr. Ján Gašič, Mgr. Ingrid Borošová, Mgr. Jiří Slavík, MUDr. Tomáš Julínek, Ing. Jakub Fischer, MUDr. Josef Kunkela. Sněm rozhodl, že jeho jednání může být přítomen Ing. Tomáš Košumberský.
 3. Sněm schválil výroční zprávu o činnosti České stomatologické komory za rok 2006 a vzal na vědomí zprávy o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za rok 2006.
 4. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2006 a opravu části rozpočtu ČSK na rok 2007, týkající se kapitoly vzdělávacího střediska.
 5. Sněm schválil zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o. za rok 2006.
 6. Sněm vyslechl informace o činnosti České stomatologické komory za období od 1.1.2007.
 7. Sněm umožnil vystoupení MUDr. Josefa Kunkely na jednání sněmu. Sněm odmítl tvrzení zveřejněná Českou stomatologickou akademií o tom, že ČSK postupuje v rozporu se zákonem a legislativou EU při organizování celoživotního vzdělávání. Sněm konstatuje, že ČSK postupuje v souladu s platnými zákony a její vnitřní řády nejsou v rozporu s platnou legislativou. “Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře” vydávaný Komorou je akceptován Ministerstvem zdravotnictví ČR jako řádný doklad o celoživotním vzdělávání.
 8. Sněm byl seznámen s projednáváním legislativy o odborné způsobilosti k výkonu povolání dentální hygienistky a vyslovil svůj nesouhlas s navrhovanou úpravou, která by umožňovala samostatný výkon povolání dentální hygienistky bez odborného dohledu zubního lékaře.
 9. Sněm vyslechl informace o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za období od 1.1.2007.
 10. Sněm schválil novelu Organizačního řádu – Stanovy s účinností od 20.5.2007.
 11. Sněm schválil rozpočty na rok 2007 oblastních stomatologických komor Brno-město, Kladno-Rakovník, Litomyšl, Písek, Poděbrady, Praha 1, Praha 2 a Praha 8.
 12. Sněm schválil postup při přípravě návrhu rozpočtu Komory na následující rok, který je přílohou usnesení.
 13. Sněm schválil výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory pro rok 2008 ve stejné výši jako v roce 2007.
 14. Sněm vyslechl prezentaci Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., proděkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze “Analýza a prognóza vývoje počtu a struktury zubních lékařů v České republice ve vztahu k počtu obyvatel (do roku 2022)” a diskutoval opatření navrhovaná Komorou.
 15. Sněm vyslechl vystoupení ministra zdravotnictví ČR MUDr. Tomáše Julínka.

V Brně, dne 20.5.2007

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Příloha k bodu 12

Postup při přípravě návrhu rozpočtu Komory na následující rok

 

 1. Vždy do 25. 9. připraví hospodář ve spolupráci s ředitelem Kanceláře Komory 1. verzi návrhu rozpočtu na následující rok (dále jen rozpočet).
 2. Nejpozději 1 týden před říjnovým konáním představenstva je jeho členům zaslána 1. verze návrhu rozpočtu.
 3. Týden před říjnovým konáním představenstva je svoláno jednání rozpočtového výboru s hospodářem a ředitelem kanceláře k předložení a vysvětlení 1. verze rozpočtu.
 4. Rozpočtový výbor zašle připomínky k 1. verzi návrhu rozpočtu v písemné podobě nejpozději 2 dny před říjnovým konáním představenstva.
 5. Na svém říjnovém jednání představenstvo projedná 1. verzi návrhu rozpočtu včetně připomínek rozpočtového výboru a schválí 2. verzi návrhu rozpočtu.
 6. Nejpozději 4 týdny před listopadovým konáním sněmu je všem jeho členům zaslána 2. verze návrhu rozpočtu.
 7. Připomínky k 2. verzi návrhu rozpočtu zašle rozpočtový výbor v písemné podobě nejpozději 2 dny před listopadovým konáním sněmu.
 8. Za účasti předsedy rozpočtového výboru na svém listopadovém jednání představenstvo projedná a schválí konečnou verzi návrhu rozpočtu.
 9. Hospodář Komory přednese na listopadovém jednání sněmu návrh rozpočtu, zástupce rozpočtového výboru přednese připomínky výboru.
 10. Sněm projedná a schválí rozpočet Komory.