wqfqwf 48. jednání sněmu - ČSK

48. jednání sněmu


Název: 48. sněm
Termín: 10. – 11. listopadu 2007
Místo: Darovanský dvůr
 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je z 92 členů sněmu dne 10.11. přítomno 83 členů s hlasovacím právem a 1 náhradník, dne 11.11. přítomno 82 členů s hlasovacím právem a 1 náhradník, před přijetím usnesení 83 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný. Sněm schválil program jednání.
 2. Sněm vyslechl informaci MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti ČSK za období od minulého sněmu, informaci MUDr. Faeze Al Haboubiho o činnosti revizní komise ČSK, MUDr. Josefa Maška o činnosti čestné rady ČSK od 1.1.2007 a oznámení o rezignaci MUDr. Zdeňky Šustové na funkci předsedkyně čestné rady ČSK a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2007.
 3. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo všechny zadané úkoly a vyslechl informaci Mgr. Jana Kovaříka o mediální strategii ČSK.
 4. Sněm ukládá představenstvu připravit projekt případného vydávání časopisu pro pacienty.
 5. Sněm jednal o regulačních poplatcích ve zdravotnictví. Představenstvo připraví pro členy metodický výklad a zváží možnost vydání informačního plakátu pro pacienty.
 6. Sněm vyslechl sdělení 1. náměstka ministra zdravotnictví ČR Bc. Marka Šnajdra o připravovaných legislativních změnách ve zdravotnictví.
 7. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2008, novelu přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK na rok 2008 a honorářový sazebník ČSK s účinností od 1. 1. 2008. Sněm konstatuje, že revizní činnost je dle zákona č. 95/2004 Sb. výkonem povolání zubního lékaře, a revizní lékaři tudíž hradí roční členský příspěvek dle přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK jako pracovníci v závislé činnosti.
 8. Sněm schválil novelu Stanov a Volebního řádu ČSK s účinností od 11. 11. 2007.
 9. Sněm se zabýval problematikou jazykové bariéry při ošetřování cizinců a ukládá představenstvu ČSK, aby v této věci získalo právní názor.
 10. Sněm schválil hlavní úkoly ČSK na rok 2008 a vzal na vědomí harmonogram důležitých akcí ČSK pro rok 2008.
 11. Sněm zřídil skupinu pro stanovení podmínek pro výkon funkce prezidenta a viceprezidenta ČSK a stanovení výše NZČ orgánů ČSK ve složení: MUDr. Jiří Pekárek, MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Faez Al Haboubi.
 12. Sněm vyslechl informaci zástupkyně agentury Eurolinea o připravovaném projektu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů Českou stomatologickou komorou.
 13. Sněm upozorňuje OSK, že dle platné legislativy podléhá NZČ od 1. 1. 2008 zdravotnímu pojištění, což je třeba zohlednit v návrzích rozpočtů OSK.

V Darovanském dvoře, dne 11. 11. 2007

Ověřili:
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Zuzana Vystrčilová, koordinátorka jednání
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise