wqfqwf 49. jednání sněmu - ČSK

49. jednání sněmu


Název: 49. sněm
Termín: 24. – 25. května 2008
Místo: Brno
 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 24.5. z 92 členů sněmu přítomno 80 členů s hlasovacím právem, 4 náhradníci, dne 25.5. je z 92 členů sněmu přítomno 80 členů s hlasovacím právem, 3 náhradníci, před přijetím usnesení 76 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
 2. Sněm schválil výroční zprávu o činnosti České stomatologické komory za rok 2007 a vzal na vědomí zprávy o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za rok 2007.
 3. Sněm vyslechl vystoupení ministra zdravotnictví ČR MUDr. Tomáše Julínka.
 4. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2007.
 5. Sněm schválil zprávu o hospodaření Střediska služeb, s.r.o. za rok 2007.
 6. Sněm vyslechl informace o činnosti České stomatologické komory, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK za období od 1.1.2008.
 7. Sněm vyslechl informace o jednání se zdravotními pojišťovnami a o zahraniční činnosti ČSK.
 8. Sněm zdůrazňuje nutnost účasti zástupců zubních lékařů při rozhodování o využití přebytku finančních prostředků na úhradu zubní péče hrazené ze zdravotního pojištění v roce 2008.
 9. Sněm schválil novelu Jednacího řádu ČSK, Disciplinárního řádu ČSK a Organizačního řádu ČSK – Stanovy, Stavovský řád, Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů včetně příloh č. 1 a č. 2 a Licenční řád a to s účinností od 25.5.2008.
 10. Sněm schválil rozpočty na rok 2008 oblastních stomatologických komor Praha 1 a Praha 2.
 11. Sněm schválil pravidla pro čerpání z účtu klinik, která jsou přílohou č. 1 usnesení.
 12. Sněm schválil výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory pro rok 2009 ve výši 350,-Kč/1 hod. a podmínky pro výkon funkce prezidenta a viceprezidenta pro funkční období 2009 – 2013, které jsou přílohou č. 2 usnesení. Dále pověřuje pracovní skupinu ve složení: MUDr. Jiří Pekárek, MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Faez Al Haboubi připravit podmínky pro výkon funkce předsedy revizní komise ČSK a čestné rady ČSK a předložit je na jednání 50. sněmu ČSK.
 13. Sněm pověřuje Kancelář ČSK výběrem místa konání dalších sněmů ČSK.
 14. Sněm pověřuje prezidenta ČSK k uzavření smlouvy o pronájmu prostor Národního domu na Vinohradech v Praze pro konání akcí ČSK na další tříleté období.
 15. Sněm pověřuje představenstvo ČSK provedením orientačního průzkumu skladby vzdělávacích akcí absolvovaných členy ČSK k získání Osvědčení odbornosti ČSK.
 16. Sněm bere na vědomí, že představenstvo ČSK vyhlásilo volby prezidenta ČSK pro funkční období 2009 – 2013 a otevřelo seznam kandidátů na tuto funkci.

V Brně, dne 25.5.2008

Ověřili:

MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Příloha č. 1

Pravidla pro čerpání z účtu klinik
Účet klinik jsou finanční prostředky schvalované každoročně sněmem ČSK k podpoře pracovníků klinik a dalšího vzdělávání podle bodů I. – III. těchto pravidel.

 • Stáže, kongresy, sympozia

1) Základní podmínky:

Příspěvek se povoluje pouze pro účast na zahraničním praktickém kurzu či stáži nebo pro aktivní účast autora na mezinárodním kongresu či sympoziu. Žadatel se zavazuje splnit individuálně stanovené závazky vůči ČSK (zejména předání získaných informací a zkušeností našim zubním lékařům minimálně formou odborného článku v časopisu LKS). Příspěvek lze žadateli přiznat, pouze pokud splnil všechny uvedené závazky vzniklé předchozím čerpáním účtu klinik. Pokud tyto závazky nesplnil, nebude se po 5 let k jeho žádosti přihlížet.

Z důvodu spravedlivého posouzení všech žádostí pro čerpání prostředků z účtu klinik je stanoven termín 28.2. pro daný kalendářní rok k zaslání alespoň předběžných požadavků jednotlivých kandidátů (včetně předpokládané výše finančních prostředků). Žádosti zaslané po tomto datu budou posouzeny podle stejných podmínek, žadatel se ovšem vystavuje riziku, že omezené prostředky již budou vyčerpány.

2) Kritéria pro možnost čerpání fondu klinik pro jednotlivce:

Tabulka kritérií žadatele

Věk více než 45 let

0 b
35 – 45 let

3 b
do 35 let

6 b
Dosavadní spolupráce s
ČSK*
žádná

0 b
malá

1 b
bohatá

3 b
Vyjádření přednosty kliniky nedoporučuje

0 b
———————— doporučuje

5 b
Dosavadní čerpání z účtu
za posledních 5 let
více než 2x

0 b
1 – 2x

2 b
nečerpal

5 b
Typ účasti ———————— poster

2 b
přednáška, stáž

3 b
Počet žadatelů na danou
akci
více z 1 kliniky

0 b
i z jiných klinik

3 b
sám za ČR

5 b
Typ akce tuzemská

0 b
mezinár. kongres, sympozium

1 b
stáž v zahraničí

3 b
Minimální počet bodů pro kladné posouzení žádosti činí 21 bodů
 • Poznámka: spoluprací s ČSK se rozumí zejména aktivní účast na PDD, publikování v časopisu LKS a vedení přednášek a kurzů pro Vzdělávací středisko ČSK, vždy v posledních 5 letech.

Výbor pro vysoké školy (dále jen VVŠ) posoudí nárok žadatele podle výše uvedené tabulky, zváží oprávněnost objemu požadovaných finančních prostředků a spolu s případným komentářem žádost doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK, které rozhodne o definitivním čerpání a výši příspěvku.

 • Čerpání účtu klinik pro odborné akce pořádané klinikami a odbornými společnostmi

Žádosti o tyto odborné akce posoudí VVŠ podle jejich kvality a přínosu pro členy ČSK, vyjádří se k požadované výši příspěvku a doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK k rozhodnutí přiznání příspěvku.

 • Pomůcky pro další vzdělávání lékařů

Pokud nebude účet klinik k 31.10. daného kalendářního roku vyčerpán, rozdělí se jeho zůstatek na jednotlivé kliniky rovnoměrně v limitu maximálně 15 000 Kč pro jednu kliniku. k možnému čerpání prostředků účtu na pomůcky pro další vzdělávání zubních lékařů (včetně publikací v tištěné či digitální formě a digitálních výukových programů).

Konkrétní žádosti o čerpání prostředků pro učební pomůcky předkládá v rozmezí daného časového limitu přednosta kliniky . Žádosti posoudí VVŠ a doporučí či nedoporučí představenstvu ČSK k rozhodnutí přiznání příspěvku.

 • Pravidla čerpání

Z účtu klinik mohou podle výše uvedených pravidel čerpat především kliničtí pracovníci příspěvek na účast na stážích, kongresech a sympoziích. Dále lze čerpat finanční prostředky na pořádání odborných akcí klinikami a odbornými společnostmi a na pořízení pomůcek pro další vzdělávání lékařů. Přiznání příspěvku z účtu klinik doporučuje výbor pro vysoké školy sněmu ČSK ke schválení představenstvu ČSK. Pokud představenstvo ČSK rozhodne v rozporu s doporučením VVŠ zdůvodní svoje stanovisko sněmu ČSK.
Není-li VVŠ ustaven, rozhoduje představenstvo ČSK o přiznání příspěvku z účtu klinik bez jeho doporučení; své rozhodnutí v takovém případě vždy zdůvodní sněmu ČSK.

 

 • Závěrečné ustanovení

Pravidla pro čerpání z účtu klinik schválil sněm ČSK dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývají účinnosti. Zrušují se Pravidla pro čerpání z účtu klinik, stanovená usnesením 46. sněmu ČSK.

 

 

Příloha č. 2
Podmínky pro výkon funkce prezidenta a viceprezidenta ČSK
pro funkční období 2009 – 2013

I. Náplň práce

A. započtená do paušální NZČ
Činnost stanovená v §17 Organizačního řádu – Stanovy
v pracovních dnech, včetně výjezdů do jednotlivých OSK.
mimo pracovní dny

   • účast na jednáních sněmu, představenstva, předsedů OSK, valné hromadě
   • zahraniční služební cesty

B. nezapočtená do paušální NZČ
Činnost stanovená v §17 Organizačního řádu – Stanovy (hrazena zvlášť dle výkazu NZČ a aktuální výše hodinové NZČ)
ve dnech pracovního volna, tj. v sobotu, v neděli a ve svátek (s výjimkou činností dle bodu I.A.2)
Další činnosti (hrazeno dle stanovených pravidel pro daný případ) zejména:
činnost v pracovních skupinách : Ediční rada, Redakční rada, Odborný výbor PDD, apod.
činnost expertní povahy (schvalováno představenstvem)
autorská činnost (např. články v LKS, či jiných publikacích)

II. Paušální NZČ

NZČ prezidenta a viceprezidenta se skládají ze dvou částí:
fixní část (nevalorizovaná současně se změnou výše hodinové NZČ členů orgánů ČSK schvalované sněmem) zejména za zastupování Komory navenek, řízení představenstva Komory, účast na sněmu Komory a sněmech OSK:

  • prezident 70.000 Kč
  • viceprezident 50.000 Kč

Ve druhém roce funkčního období posoudí sněm Komory činnost prezidenta a viceprezidenta a případně upraví výše uvedené částky.

proměnná část (valorizovaná současně se změnou výše hodinové NZČ členů orgánů ČSK schvalované sněmem) dle „úvazku“ prezidenta či viceprezidenta zejména za řízení Kanceláře Komory:

  • 2 dny/týden, tj. cca 60 hod./měsíc 21.000 Kč (60 x 350 Kč*)
  • 3 dny/týden, tj. cca 90 hod./měsíc 31.500 Kč (90 x 350 Kč*)
  • 4 a více dnů/týden, tj. cca 120 nebo více hod./měsíc 42.000 Kč (120 x 350 Kč*)

* výše hodinové NZČ stanovená pro rok 2009

Pro takto stanovené paušální NZČ jsou nezbytným minimem pro výkon funkce:

  • prezidenta 3 úřední dny v Kanceláři Komory týdně, s úředními hodinami v celkovém počtu cca 90hodin/měsíc.
  • viceprezidenta 2 úřední dny v Kanceláři Komory týdně, s úředními hodinami v celkovém počtu cca 60hodin/měsíc.

III. Benefity

1) ubytování
2) mobilní telefon
3) notebook, včetně internetového připojení
4) parkovací karta pro Prahu 2
5) platební karta, včetně cestovního pojištění
6) úhrada vzdělávání (cizí jazyky, management, apod.)

Navržené podmínky nelze v žádném případě považovat za neměnné. Sněm ČSK bude muset tato pravidla posoudit s ohledem na konkrétní osoby zvolené do funkce prezidenta a viceprezidenta (dostupnost sídla Komory z místa bydliště, časová kapacita věnovaná práci v Komoře, vzájemné rozdělení činností a povinností obou funkcionářů).

V Brně dne 25.5.2008