wqfqwf 5. jednání sněmu - ČSK

5. jednání sněmu


Název: V. sněm
Termín: 10. a 11. října 1992
Místo: Churáňov

1. Přítomno bylo 72 členů Sněmu a 3 náhradníci z celkového počtu 89.

2. Sněm rozhodl o místech konání Sněmů v příštích letech, která by měla být snadno dostupná všem členům. Jedná se o Karlovy Vary, Prahu, Brno a Nymburk.

3. Sněm vzal na vědomí zprávu prezidenta České stomatologické komory MUDr. Jiřího Pekárka o činnosti České stomatologické komory za uplynulé období.

4. Sněm vzal na vědomí zprávu komise pro vnitřní záležitosti České stomatologické komory přednesenou MUDr. Horským a vyzývá všechny členy České stomatologické komory, kteří dosud neposlali fotografii na členskou legitimaci, aby tak neprodleně učinili. Fotografie musí být vždy poslána se správnými údaji, popřípadě se starou, nevyhovující, legitimací.

5. Sněm vzal na vědomí zprávu MUDr. Kejzara, předsedy revizní komise České stomatologické komory.

6. Sněm vzal na vědomí zprávu MUDr. Mazura, předsedy ekonomické komise České stomatologické komory. V souvislosti s dokumentem „Minimální náklady stomatologické péče“, příloha časopisu LKS č. 6, Sněm odmítl obvinění VZP z vytváření kartelu. Sněm upozorňuje, že tento dokument má pracovní charakter, je tudíž pouze metodickým návodem k individuální kalkulaci nákladů.

7. Sněm vzal na vědomí zprávu MUDr. Chrze o hospodaření České stomatologické komory a jeho výhledu na rok 1993, kdy bude nutné oddělení obchodní činnosti. Sněm projednal a schválil návrh Představenstva České stomatologické komory o úpravě náhrad za ztrátu času v korelaci s platovou úpravou pracovníků ve zdravotnictví na 50,- Kčs za hodinu se zpětnou platností od l. 5. 1992. Členům Sněmu proplatí Oblastní stomatologické komory náhradu za ztrátu času za 8,5 hodiny na den a Česká stomatologická komora bude tuto sumu na konci roku refundovat.

8. Sněm projednal a schválil změnu Volebního řádu na návrh MUDr. Bednáře, předsedy Čestné rady, v § 1, odst. 3, písm. b): „volební období Čestné rady jsou 3 roky“.

9. Sněm zvolil novou Čestnou radu České stomatologické komory a provedl doplňující volbu do Představenstva České stomatologické komory.

10. Sněm doplnil Stanovy České stomatologické komory o větu: „Každý člen České stomatologické komory má právo žádat od své stavovské organizace dostupné informace, potřebné pro zřízení vlastní stomatologické praxe.“

11. Sněm schválil Stavovský řád České stomatologické komory a v souvislosti s tím doplnil Stanovy České stomatologické komory v § 22 o odstavec písm. g) o znění: „Stavovský řád České stomatologické komory“.

12. Sněm doplnil Volební řád České stomatologické komory v 1 o odstavec 4: „Volební období orgánů a funkcí Oblastních stomatologických komor je 3 roky.“

13. Sněm provedl některé změny Licenčního řádu České stomatologické komory jako reakci na nové skutečnosti při vzniku soukromých praxí. Informace o těchto změnách budou podány zvlášť.

14. Sněm schválil po informaci předsedy komise pro vzdělávání, MUDr. Zucha, zásady popromočního vzdělávání, minimum pro praktické zubní lékaře a zásadu, že akreditaci pro školitele schvaluje Oblastní stomatologická komora. Tyto schválené zásady vstoupí v platnost otištěním v časopise LKS.

15. Sněm doporučuje Oblastním stomatologickým komorám, aby ve smyslu Licenčního řádu České stomatologické komory dávaly souhlas s personálním vybavením nově vznikajících praxí pouze podle § 14, odst. 1 Stavovského řádu České stomatologické komory.

16. Sněm ukládá Představenstvu České stomatologické komory iniciovat prostřednictvím poslanců České národní rady novelizaci Zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

17. Sněm ukládá prezidentu České stomatologické komory, MUDr. Jiřímu Pekárkovi, podat vysvětlení o televizní reklamě v časopise LKS.

18. Sněm vzal na vědomí vymezení odborné způsobilosti praktického zubního lékaře připravené Radou odborníků.

19. Toto usnesení bude publikováno v časopise LKS spolu s výsledky voleb a plným textem všech změn Licenčního řádu České stomatologické komory.

V doplňkových volbách do Představenstva České stomatologické komory byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena doc. Olga Jedličková novým členem Představenstva České stomatologické komory.

Ve volbách do Čestné rady České stomatologické komory byli zvoleni:
MUDr. Václav Bednář,
doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc.,
prof. MUDr. Zora Antalovská, DrSc.,
prof. MUDr. Jiří Mazánek,
DrSc., prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc.,
MUDr. Melanie Vacková,
MUDr. Jindřich Pazdera,
prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.
MUDr. Karel Floryk.

Předseda a místopředseda nové čestné rady budou zvoleni na zvláštní schůzi za přítomnosti člena volební komise po dodatečném zjištění souhlasu s volbou.