wqfqwf 5. sjezd LKS - ČSK

5. sjezd LKS


Název: 5. sjezd LKS
Termín: 4. a 5. května 1991
Místo: Lázně Bohdaneč

Dne 4. a 5. května 1991 se sešel v Lázních Bohdaneč druhý sněm Lékařské komory stomatologů České republiky v roce 1991. V předvečer jeho konání, to je v pátek 3. května se na stejném místě setkali zástupci LKS, odborných stomatologických společností JEP, zástupci Lékařských fakult, LKS SL a další pozvaní stomatologové na I. stomatologickém dnu.

USNESENÍ SNĚMU

První den.

Sněmu se účastní 82 členů sněmu z 88 pozvaných a 11 hostů.

1. Sněm rozhodl:
Členské příspěvky a seznamy platících členů LKS budou odeslány do 15. 5.1991 z oblastních LKS do centra.
Při přestupu člena komory z jedné oblasti do druhé během roku zůstávají členské příspěvky v původní oblasti.

2. Sněm rozhodl o doplnění jednacího programu o projednání způsobu úhrady nákladů na sněmy LKS.
Způsob úhrady nákladů na sněmy LKS:
– náklady na ubytování a nájem hradí centrum
– cestovné hradí oblasti s tím, že na každého delegáta, který se prokazatelně zúčastnil sněmu, vyplácí centrum oblastní LKS paušální příspěvek 100,- Kčs za 1 účastníka na sněmu. Paušální příspěvek se bude vyplácet lx ročně, vždy v prosinci roku konání sněmů. Jako podklad vyúčtování poslouží prezenční listina.
– Sněmy se budou průběžně konat v různých částech České republiky, na základě zájmu oblastních komor.
– Volba dopravního prostředku a proplácení cestovného delegáta je ponechána na vůli vysílající oblast. Centrum nehradí stravování. Tyto zásady platí od příštího sněmu.

3. Sněm vyjádřil kritické stanovisko z hlediska stomatologů k experimentu „svobodná volba“ lékaře za současných podmínek před vznikem zdravotních pojišťoven. Tyto experimenty, mimo jiné presentovené ministrem zdravotnictví MUDr. Bojarem bez uvedení důkazů jako úspěšné, považuje sněm LKS za krok zpět, který brzdí transformaci systému zdravotní péče v České republice. V experimentálních podmínkách bez skutečné zdravotní pojišťovny nemůže jít nikdy o svobodnou volbu. Sněm LKS požaduje všechny tyto experimenty ukončit k 30. 6. 1991 a objektivně je vyhodnotit. Dále požaduje, aby zástupci LKS byli k tomuto vyhodnocení přizváni. Obyvatelstvo v experimentálních oblastech musí být s výsledky tohoto experimentu seznámeno.

4. Sněm rozhodl doplnit program o informaci o perspektivách postgraduálního doškolování.

5. Sněm se rozhodl odložit rozhodnutí o změně jednacího a volebního řádu, které by umožňoval korespondenční volební způsob.

Druhý den.

1. Sněm ukládá:
a) Radě LKS
– vstoupit v jednání s ÚZISem o způsobu sběru statistických dat ve stomatologii,
– vypracovat dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR a Zdravotnímu výboru ČNR o názoru členů sněmu na experimenty o svobodné volbě lékaře na základě usnesení ze dne 4. 5.

b) OLKS – Zapojit se do práce transformačních komisí pro rozvolňování OÚNZ.

2. Sněm pověřuje:
a) Radu LKS – připravit podklady o zásadách zákona o privatizaci ambulantních zdravotnických služeb.

b) OLKS – Po projednání doporučí zájemce o funkci revizního lékaře. Návrh je nutno se jménem a krátkou pracovní charakteristikou zaslat do týdne radě LKS.

3. Za statistické zpracování sumářů sazebníku z oblastí zodpovídá MUDr. Mazur. Do 3 dnů se mu ohlásí spolupracovníci z oblastí:
dr. Zuch – OLKS Brno
dr. Havlík – OLKS Olomouc
dr. Štencl – OLKS Liberec
dr. Odvody – OLKS Cheb
dr. Chrz – OLKS Poděbrady
dr. Dosoudil – OLKS Benešov

4. Ekonomický seminář se koná v sídle rady LKS v Praze, Revoluční 23, dne 25. 5. v 10 hodin za účasti dobrovolných spolupracovníků, kteří radě přivezou ekonomické podklady za svých pracovišť. Semináře se zúčastní:
dr. Vybíral – OLKS Kroměříž
dr. Šťastný – OLKS Liberec
dr. Fišer – OLKS Kladno
dr. Kramář – OLKS Česká Lípa
dr. Jeřábek – OLKS Uherské Hradiště
dr. Bazala – OLKS Olomouc
dr. Jáchym – OLKS Havlíčkův Brod
dr. Kopecká – OLKS Příbram
dr. Hnátek – OLKS Semily
dr. Monstein – OLKS Benešov

5. Náklady na výjezdy členů rady LKS na oblastní semináře hradí centrum s možností použití vlastního auta. Prostory (náklady) hradí OLKS.