wqfqwf 50. jednání sněmu - ČSK

50. jednání sněmu


Název: 50. sněm
Termín: 8. – 9. listopadu 2008
Místo: Plzeň
 1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 8.11. je z 92 členů sněmu přítomno 87 s hlasovacím právem, 1 náhradník, dne 9.11. je z 92 členů sněmu přítomno 87 s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.
 2. Sněm schválil program jednání.
 3. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Jan Netolický, MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Ivo Bouchal. Volební komise zvolila za svého mluvčího MUDr. Jana Netolického.
 4. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pekárka o činnosti ČSK, informaci MUDr. Alhaboubiho
  o činnosti revizní komise ČSK, informaci prof. MUDr. Németha DrSc. o činnosti čestné rady ČSK
  za uplynulé období a informaci RNDr. Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2008.
 5. Sněm vyslechl informaci Libuše Císařové o přidělení jednoznačného identifikačního kódu každému členovi ČSK.
 6. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly, kromě projektu časopisu pro pacienty.
 7. Sněm vyslechl informaci MUDr. Borise Šťastného, místopředsedy zdravotního výboru PSP ČR, o připravovaném samostatném zákonu o České stomatologické komoře.
 8. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2009, novelu přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK na rok 2009 a vzal na vědomí honorářový sazebník ČSK pro rok 2009.
 9. Sněm schválil hlavní úkoly ČSK do konce stávajícího funkčního období.
 10. Sněm zvolil prezidentem České stomatologické komory pro funkční období 2009 – 2013 MUDr. Pavla Chrze. Sněm schválil zprávu volební komise o průběhu a výsledku voleb prezidenta ČSK pro funkční období 2009 – 2013.
 11. Sněm schválil novelu Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů s účinností od 9.11.2008.
 12. Sněm souhlasí se zveřejněním seznamu členů sněmu ČSK s uvedením OSK, kterou zastupují.
 13. Sněm schválil paušální NZČ pro výkon funkce předsedy RK ČSK a podmínky za jakých bude vyplácena.

 

 

V Plzni, dne 9.11.2008

 

 

Ověřili:

 

MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK a koordinátor jednání

 

MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise