wqfqwf 51. jednání sněmu - ČSK

51. jednání sněmu


 Název:  51. sněm
 Termín:  16. – 17. května 2009
 Místo:  Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 16.5. z 92 členů sněmu přítomno 84 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, dne 17.5. je z 92 členů sněmu přítomno 80 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, před přijetím usnesení 80 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.

2. Sněm zvolil volební komisi pro volbu viceprezidenta ČSK, členů představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK pro funkční období 2009 – 2013 ve složení:
MUDr. Tomáš Čáslava, MUDr. Tomáš Havlík, MUDr. Alena Kozlová, MUDr. Jan Netolický,
MUDr. Jiří Procházka. Volební komise zvolila svým mluvčím MUDr. Jana Netolického.

3. Sněm schválil výroční zprávu o činnosti České stomatologické komory za rok 2008 a vzal na vědomí zprávy o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za rok 2008.

4. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2008.

5. Sněm schválil zprávu o hospodaření Střediska služeb, s.r.o., za rok 2008 a pověřil
MUDr. Zbyňka Slacha, jednatele společnosti, zrušením účtu u bankovního ústavu.

6. Sněm vyslechl informace o činnosti České stomatologické komory, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK za období od 1.1.2009.

7. Sněm schválil podmínky pro výkon funkce předsedy revizní komise ČSK pro funkční období 2009 – 2013, které jsou přílohou č. 1 usnesení.

8. Sněm zvolil pro funkční období 2009 – 2013:
viceprezidenta ČSK MUDr. Jana Černého,
členy představenstva ČSK MUDr. Jaromíru Bankovou, MUDr. Vratislava Čermáka,
MUDr. Roberta Houbu, Ph.D., MUDr. Josefa Kunkelu, MUDr. Radka Mounajjeda, DDS, Ph.D., MUDr. Ivana Novického, MUDr. Zdeňka Odvodyho, MUDr. Milana Řezáče,
MUDr. Jiřího Ševčíka, MUDr. Pavla Trojana, MUDr. Jaroslava Vostrejže, MUDr. Zuzanu Vystrčilovou  a doc. MUDr. Jiřího Zemena, Ph.D.,
členy revizní komise ČSK MUDr. Pavla Bartáka, MUDr. Jana Bjačka, MUDr. Jiřího Jandla, MUDr. Michaelu Kozumplíkovou, MUDr. Dana Navrátila, MUDr. Dušana Pavlíčka,
MUDr. Zbyňka Slacha,
členy čestné rady ČSK MUDr. Věru Bartákovou, CSc., MUDr. Eduarda Cimburu, CSc., MUDr. Ivana Hejduka, MUDr. Hynka Hrnčíře, MUDr. Luboše Jirgla, MUDr. Libora Liberdu, prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc., prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.

9. Sněm schválil zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb.

10. Sněm schválil novelu řádu o celoživotním vzdělávání včetně přílohy č. 1 a organizačního řádu ČSK – stavovský řád, a to s účinností od 17.5.2009.

11. Sněm v souladu se schválenou strategií ČSK podporuje vznik sítě stomatochirurgických pracovišť jako mezistupně mezi ordinacemi praktických zubních lékařů a klinickými pracovišti a vítá zavedení kódu 00968 určeného výhradně pro stomatochirurgická pracoviště zařazená do sítě.

12. Sněm schválil pravidla pro čerpání z účtu klinik s platností od 17.5.2009, která jsou přílohou č. 2 usnesení.

13. Sněm vzal na vědomí odborná stanoviska představenstva ČSK č. 1/2009 a č. 2/2009.

14. Sněm schválil rozpočty na rok 2009 oblastních stomatologických komor Poděbrady, Praha 1, Praha 4, Praha 5 a Ústí nad Labem.

15. Sněm ukládá představenstvu ČSK vypracovat návrh novely disciplinárního řádu ČSK upravující zánik odpovědnosti za disciplinární provinění.

16. Sněm ukládá představenstvu ČSK pracovat na zpřesnění legislativního rámce provozování zubní pohotovostní služby včetně povinné účasti zubních lékařů a sjednotit pravidla jejího důstojného a motivujícího financování za nezbytné účasti zdravotních pojišťoven.

17. Sněm odmítá takovou právní úpravu specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzů, která omezuje rozsah činností, k jejichž výkonu je v současné době způsobilý zubní lékař s odbornou způsobilostí (praktický zubní lékař).

18. Sněm vyzývá OSK, které provozují vlastní prezentaci a/nebo prezentaci své činnosti formou webových stránek v internetu, aby postupovaly v souladu s právními předpisy, řády ČSK a pravidly uvedenými v příloze č. 3 usnesení.

V Brně, dne 17.5.2009

Ověřili:
MUDr. Pavel Chrz, koordinátor programu
MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK
MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3